Organismes

Portals

Programa Qualitas

Programa Qualitas

El Programa Qualitas té com a objecte implantar models d'assegurament de la qualitat en els centres públics que imparteixen formació professional.

Per a això és necessari definir la política de qualitat de cada centre educatiu i descriure, de manera general, el conjunt de compromisos, responsabilitats i organització, els processos i els recursos que constitueixen el Sistema de Gestió de la qualitat que s'ha d'implantar en cada centre públic que imparteix formació professional.
 

Finalitats

a) Una de caràcter intern: Permetre a tot el personal del centre docent participe en la gestió i els resultats previstos.

b) Una altra de caràcter extern: Permetre a l'alumnat es familiaritze en models de gestió que trobarà en el món laboral, així com fer partícip a entitats col·laboradores del centre com a associacions empresarials, sindicals, entre altres.

Assoliments
 
Assoliment I: Estarà integrat per tots aquells centres que desitgen iniciar la planificació de la implantació d'un sistema de gestió de qualitat. Aquests centres hauran d'elaborar i dur a terme un projecte que continga:
– Anàlisi de la situació inicial del centre.
– Justificació de la necessitat d'iniciar la planificació del procés d'implantació d'un sistema de gestió de qualitat.
– Desenvolupament de la seua política de qualitat: missió, visió i valors; el seu mapa de processos (estratègics, clau i de suport); i els seus indicadors per a la gestió de qualitat.
 
Assoliment II: Pertanyeran al segon nivell els centres que ja tinguen planificat el procés d'implantació del sistema de gestió de qualitat i el propòsit de la qual siga el d'implantar aquest sistema. Aquests centres hauran d'elaborar i dur a terme un projecte que continga:
– La política de qualitat del centre.
– La identificació del model de gestió a implantar en el centre (Normes ISO, model EFQM, etc.).
– La implantació efectiva del sistema d'indicadors de qualitat.
– La implantació de processos d'auditoria o autoavaluació (interns i/o externs)
– La implantació de la metodologia de planificació de qualitat: definició d'objectius, metes, etc.
 
Assoliment III: S'integraran en el tercer nivell els centres que desitgen consolidar el sistema de gestió de qualitat ja implantat. Aquests centres hauran d'elaborar i dur a terme un projecte de millora que continga:
– Memòria del procés d'implantació del sistema de gestió de qualitat.
– Memòria de l'última autoavaluació o auditoria del sistema (interna i/o externa)
– Implantació de Plans Anuals de millora contínua del sistema de gestió de qualitat.
– Implantació de projectes de millora de processos.
 
Assoliment IV: Finalment, s'integraran en el quart nivell els centres que a més d'estàndards de qualitat tenen implantat altres models de millora com per exemple mediambientals, sanitaris, entre altres.

Assignacions econòmiques

Convocatòria 2023-24Resolució de 29 de maig de 2023, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la sol·licitud d’assignacions econòmiques extraordinàries per al desenvolupament d’accions de qualitat en Formació Professional del sistema educatiu en els centres docents de titularitat pública de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Accés al formulari de sol·licitud
​​​​​​​

Curs 2022-23

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’assignen dotacions econòmiques  extraordinàries per al desenvolupament del Programa de Cooperació Territorial de Qualitat en centres docents de titularitat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que imparteixen Formació Professional.

Curs 2021-22

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la sol·licitud d'assignacions econòmiques extraordinàries per al desenvolupament d'accions de qualitat en Formació Professional del sistema educatiu en els centres docents de titularitat pública de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria de la sol·licitud d’assignacions econòmiques extraordinàries per al desenvolupament d’accions de qualitat en Formació Professional, del sistema educatiu en els centres docents de titularitat pública de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport