Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Modalitat semipresencial o a distància

Normativa autonómica

  • ORDE de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'organització de les ensenyances dels Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana

  • ORDE de 4 de maig de 2009 per la qual es regula la formació professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres privats de la Comunitat Valenciana.

  • RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el límit màxim de presencialitat exigible per a l'alumnat matriculat en determinats mòduls professionals de títols de Formació Professional en modalitat semipresencial o a distància a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8307 de 31.05.2018)

 

Enllaç al Ministeri