Organismes

Portals

Euro Trainee

Euro Trainee

   

 

Publicada l'oferta de mobilitats de juliol (alumnat) ACTUALITZADA!
Termini de presentació de sol·licituds fins al dimecres 10 de juliol
Pot consultar-se la fase actual del procés en el calendari estimat 2024

 

El Programa Euro Trainee

Les estades formatives en empreses i entitats són una oportunitat per a l'alumnat i el professorat de Formació Professional. Aquestes els permeten conéixer l'organització dels processos productius o de serveis i les relacions sociolaborals en el seu àmbit productiu, així com observar i exercir funcions pròpies de la professió. Euro Trainee és la nova convocatòria de mobilitats de professorat i alumnat d'FP amb l'objectiu d'oferir estades formatives a un país europeu. 

 

 

_____________________________


Documentació de suport

- Model de sol·licitud de mobilitats que pot usar la persona interessada per a demanar al seu centre que presente la petició davant l'Administració.

- Model editable d'acta de recepció de fiança que pot usar-se per part dels centres.


Sol·licituds a presentar en OVICE per l'equip directiu del centre

Per a presentar les sol·licituds s'ha d'accedir a OVICE i anar a:

-> Centres educatius (sense distinció de titularitat) -> Altres -> Sol·licitud de participació en el programa Euro Trainee


Planificació de publicacions

Cicle orientatiu de publicacions i calendari estimat 2024


Sorteig en cas d'empat en la baremació de les sol·licituds 

Segons l'apartat onzé de les resolucions que regulen el programa, punt 3. b), en cas d'empat s'utilitzarà el sorteig com a quart criteri de desempat per a l'alumnat i com tercer per al professorat.

Quan siga necessari recórrer a eixe criteri, per a totes les sol·licituds presentades a les ofertes de mobilitats que es realitzen a partir de la publicada el 12 de gener de 2024, esta inclosa, es considerarà com a tal l'ordre alfabètic començant per la lletra N i aplicat als cognoms i al nom de la persona sol·licitant, en eixe ordre, d'acord amb estes normes:
     - L'ordre dels cognoms i el nom seguirà l'ordre ascendent de l'abecedari espanyol, sense excepcions per dígrafs, ni per accents o dièresis. Els guions o apòstrofes no es tindran en compte.
     - Si la persona sol·licitant té un únic cognom, només es considerarà eixe. Les sol·licituds amb un únic cognom precediran a les que presenten este mateix cognom seguit d'un altre.

 

Preguntes freqüents

Sí, es pot accedir a un document en format PDF que arreplega les preguntes més freqüents sobre el programa Euro Trainee en el següent enllaç:
 

La informació relacionada amb la Formació en Centres de Treball pot consultar-se en:
 

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/formacion-en-centros-de-trabajo
 

Respecte al reconeixement de les hores d'una mobilitat Euro Trainee com a hores de FCT o d'FP Dual, en la resolució s'indica el següent:


4. En cas que l'alumnat complisca els requisits per a poder cursar, totalment o parcialment, el mòdul de Formació en Centres de Treball i/o la Formació Professional Dual, i sempre que l'estada formativa realitzada complisca amb els requeriments legals d'acord amb la normativa que les regula respectivament, este podrà sol·licitar en el seu centre educatiu el reconeixement de les hores corresponents.


L'alumnat que realitze una mobilitat de naturalesa estada en una empresa a través del programa Euro Trainee té l'opció que li compten eixes hores com a part del mòdul de FCT, només si l'estada contribuïx a l'adquisició dels resultats d'aprenentatge que es plantegen en el programa formatiu d'este mòdul i si respecta també la normativa establida per al mòdul. Per això, l'alumnat que desitge que se li reconeguen les hores d'una mobilitat com del mòdul, abans de fer la seua sol·licitud haurà de tindre en compte que esta haurà de complir els requisits exigits per a FCT. Per exemple, que la mobilitat complisca la duració mínima de 100 hores exigida per a en la normativa que regula el mòdul, en el cas d'estades es complix sempre ja que per a l'alumnat tenen una duració de 4 a 8 setmanes. 
 
Les mobilitats de l'alumnat de naturalesa formació, suposant que la persona que tutoritza la FCT de l'alumnat en el centre considerara en algun cas que pogueren reconéixer-se les hores com de FCT, hauran de tindre una duració d'almenys 3 setmanes ja que amb menys no es compliria el criteri d'hores mínimes marcat per a FCT. 
 
Segons l'exposat, la recomanació és que, prèviament a la realització de la mobilitat, la persona tutora de FCT valore al costat de l'alumnat si el que realitzarà en ella serà similar a activitats de FCT que podria fer a Espanya. 
 
Per a anar documentant les activitats que vaja realitzant durant l'estada, l'alumnat pot usar com a referència els annexos de la FCT per a poder presentar la justificació del que haja fet al seu retorn. És requisit indispensable perquè el professorat tutor reconega les hores d'Euro Trainee com de FCT, que l'alumnat justifique, documentalment i de manera convenient, les activitats realitzades per a la consecució dels resultats d'aprenentatge proposats.
 
El requeriment de realitzar els Annexos de FCT, signats dins del termini i en la forma corresponent, està relacionat amb disposar d'assegurança de l'alumnat en la realització de la formació en empresa. No obstant això, en el cas de la participació en Erasmus+ i en Euro Trainee, l'assegurança que cobrix a l'alumnat de FCT o de Dual no li dona cobertura per tindre ambdues el seu propi segur associat. Per això, en estos casos els annexos II i III de la FCT tenen molta importància en el nivell pedagògic, però no en l'administratiu.
 
Si el professorat tutor el considera oportú, quan l'alumnat estiga realitzant la mobilitat, també podrà parlar amb la persona que tutoritza la seua estada en l'entitat de destí amb la finalitat de recopilar i intercanviar informació i, si hi ha bona disposició per part d'esta, recomanar possibles activitats o suggeriments que permeten que la mobilitat s'ajuste millor a l'esperat en la FCT. Tanmateix, això és una cosa que l'entitat de destí no té per què fer i no pot exigir-se. 
 
Atés que, per a poder comptabilitzar les hores realitzades en empreses a l'estranger és important que el programa formatiu de l'alumnat s'ajuste a aconseguir els resultats d'aprenentatge del mòdul de FCT corresponent, és convenient la redacció d'este en l'idioma de l'empresa i que el signe la persona instructora. No obstant això, si a l'empresa en destí li suposa un problema, la recomanació seria que qui tutoritze la FCT propose un programa formatiu que l'alumnat haurà de tractar de complir i que, a la volta de l'estada, valore amb l'alumnat el grau de compliment d'este i les hores que se li reconeixen.
 
Resumint, no és rellevant que l'empresa en la qual l'alumnat realitza l'estada d'Euro Trainee signe el document de FCT ja que l'assegurança del programa li cobrirà igualment, però sí que és important establir quins seran els punts que se li requeriran a l'alumnat que complisca, amb la finalitat que s'aconseguisquen els resultats d'aprenentatge prèviament acordats.
 
Finalment, després de la realització de la mobilitat, en cas que qui tutoritze a l'alumnat en el centre educatiu considere que li correspon el reconeixement d'hores com del mòdul de FCT, haurà de registrar-la en l'aplicació SAÓ dins de la modalitat Erasmus/Euro Trainee, pujant l'Annex III del programa formatiu a la plataforma, sense necessitat que estiga signat per l'empresa. Per tant, el reconeixement de les hores el realitza la persona que tutoritza a l'alumnat en el centre.
 
Després del reconeixement d'hores com del mòdul de FCT, les que li falten a l'alumnat per a completar-lo haurà de realitzar-les mitjançant una FCT a Espanya o mitjançant una altra alternativa, de manera que al final complete totes les hores que determina la legislació vigent per al mòdul.