Euro Trainee

Euro Trainee

Logos Euro Trainee

Les estades formatives en empreses i entitats són una oportunitat per a l'alumnat i el professorat de Formació Professional. Aquestes els permeten conéixer l'organització dels processos productius o de serveis i les relacions sociolaborals en el seu àmbit productiu, així com observar i exercir funcions pròpies de la professió. Euro Trainee és la nova convocatòria de mobilitats de professorat i alumnat d'FP amb l'objectiu d'oferir estades formatives a un país europeu. 

 

 

_____________________________

Documentació de suport

- Model de sol·licitud de places que pot usar la persona interessada per a demanar al seu centre que presente davant l'Administració la petició.

- Model editable d'acta de recepció de fiança que pot usar-se per part dels centres:

       > Document per a alumnat
       > Document per a professorat

- Centres amb cicles plurilingües:

       > Llistat ordenat per codi de centre
       > Llistat ordenat per nom de centre

Sol·licituds a presentar en OVICE per l'equip directiu del centre

Per a presentar les sol·licituds s'ha d'accedir a OVICE i anar als apartats següents:

-> Centres educatius (sense distinció de titularitat) -> Altres -> Sol·licitud de participació en el programa Euro Trainee