Organismes

Portals

Ordenació i organització acadèmica

Ordenació i organització acadèmica

 • Ordenació acadèmica:

 • Avaluació:

 • Plantilles professorat:

  • Criteris per a la dotació de plantilles de professorat: Acord de 29 de juny de 2023, del Consell
  • Resolució de 16 de novembre de 2023, de la Direcció General de Formació Professional, per la qual s'autoritzen nous desdoblaments a centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles formatius en el curs 2023-24, en funció de la matrícula definitiva
  • Resolució de 19 de juny de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’actualitza la relació d’especialitats de professorat per cicles formatius de Formació Professional la dedicació del qual és susceptible de desdoblament en centres públics. Correcció d'errades
  • Resolució de 2 de desembre de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es publica la relació d'especialitats de professorat per cicles formatius de Formació Professional la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament en centres públics
 • Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la Secretaria autonòmica d'educació i formació professional, per les quals s'estableixen directrius envers diversos aspectes relacionats amb l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu espanyol procedent de centres de titularitat estrangera o sistemes educatius d'altres països.
 • Orde1/2014, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la certificació de la formació en prevenció de riscos laborals i del seu nivell bàsic per a l'alumnat que curse cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de Formació Professional en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

Annexos més freqüents

 • Annex VII: Sol·licitud d'anul·lació de matrícula en Cicle Formatiu.
 • Annex IX: Sol·licitud de renúncia de convocatòries de Cicles Formatius.
 • Annex X: Sol·licitud d'exempció del mòdul de Fomació en centres de treball.
 • Annex XIII: Sol·licitud d'ajornament de la qualificació del mòdul de Fomació en centres de treball.

Instruccions de cursos anteriors

 • Graus bàsic, mitjà, superior i cursos d'especialització: Resolució de 15 de juliol de 2022; correcció d'errades; correcció d'errades
 • Graus bàsic, mitjà i superior: Resolució de 26 de juliol de 2021. Correcció d'errades
 • RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2020, per la qual es dicten instruccions sobre la realització de la formació en centres de treball dels centres que durant el curs 2020-2021 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, programes formatius de qualificació bàsica
 • RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2020, per la qual s'estableix el període per a impartir els cursos d'especialització de Formació Professional en el curs 2020-21
 • RESOLUCIÓ del 28 de juliol de 2020, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres que durant el curs 2020-21 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior. Correcció d'errades. Correcció d'errades
 • RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, per la qual s'implanten determinats cursos d'especialització de Formació Professional amb caràcter experimental en el curs acadèmic 2020/2021, i es determinen el procediment d'admissió i aspectes de l'organització
 • RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2019, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres que durant el curs 2019-20 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior
 • RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres que durant el curs 2018-19 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior
 • RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior. Correcció d'errades
 • RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres que durant el curs 2016-17 impartisquen cicles formatius de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior