Ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius

Ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius

 • Instruccions inici curs
  • RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre l'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen Formació Professional de grau C, D i E.
  • RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024
  • Secundària: curs 2023-24 Resolució de 27 de juny de 2023 (curs anterior Resolució de 12 de juliol de 2022)
 • Ordenació:
  • Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu
  • Orde 78/2010, de 27 d'agost, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
   • ORDE 86/2013, de 20 de setembre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana
   • Orde 46/2012 de 12 de juliol de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana
  • Cursos d’especialització: Resolució de 26 d’abril de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen i s’ordenen els cursos d’especialització a la Comunitat Valenciana
  • Grau bàsic: Decret 135/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Modificat pel Decret 36/2020, de 13 de març
  • Dual:
   • Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana
   • Ordre 5/2022, de 15 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana
  • Oferta integrada
 • Avaluació:
  • Orde 79/2010, de 27 d'agost, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
   • Resolució de 29 d'octubre de 2010 per la qual es dicten instruccions per a incloure el número d'identificació de l'alumnat, NIA, en els documents bàsics d'avaluació i s'establix el procediment d'assignació
 • Plantilles professorat:
  • Orde 69/2015, de 25 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional
  • Resolució de 19 de juny de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’actualitza la relació d’especialitats de professorat per cicles formatius de Formació Professional la dedicació del qual és susceptible de desdoblament en centres públics
  • Resolució de 2 de desembre de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es publica la relació d'especialitats de professorat per cicles formatius de Formació Professional la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament en centres públics
 • Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la Secretaria autonòmica d'educació i formació professional, per les quals s'estableixen directrius envers diversos aspectes relacionats amb l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu espanyol procedent de centres de titularitat estrangera o sistemes educatius d'altres països.
 • ORDE 1/2014, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la certificació de la formació en prevenció de riscos laborals i del seu nivell bàsic per a l'alumnat que curse cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de Formació Professional en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

Annexos més freqüents

 • Annex VII: Sol·licitud d'anul·lació de matrícula en Cicle Formatiu.
 • Annex IX: Sol·licitud de renúncia de convocatòries de Cicles Formatius.
 • Annex X: Sol·licitud d'exempció del mòdul de Fomació en centres de treball.
 • Annex XIII: Sol·licitud d'ajornament de la qualificació del mòdul de Fomació en centres de treball.

Instruccions de cursos anteriors

 • Graus bàsic, mitjà, superior i cursos d'especialització: Resolució de 15 de juliol de 2022; correcció d'errades; correcció d'errades
 • Programes formatius de qualificació bàsica: Resolució de 15 de juliol de 2022; correcció d'errades
 • RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior. Correcció d'errades
 • RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre la realització de la formació en centres de treball dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, programes formatius de qualificació bàsica, així com ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius
 • RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el període per a impartir els cursos d'especialització de Formació Professional en el curs 2020-2021 a la Comunitat Valenciana
 • RESOLUCIÓ del 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2020-2021 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior. Correcció d'errades. Correcció d'errades
 • RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'implanten determinats cursos d'especialització de Formació Professional amb caràcter experimental en el curs acadèmic 2020/2021, i es determinen el procediment d'admissió i aspectes de l'organització en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana
 • RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2019-2020 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior
 • RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2018, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2018-2019 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior
 • RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2017-2018 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior. Correcció d'errades
 • RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2016-2017 impartisquen cicles formatius de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior
 • RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2014-2015 impartisquen cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i de grau superior
 • RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2013 de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2013-2014 impartisquen cicles formatius de Formació Professional
 • Resolució de 20 de juliol de 2012 de la Subsecretaria, de la Direcció General de Centres Docents, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de la Direcció General de Formació i Qualificació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2012-2013 impartisquen cicles formatius de Formació Professional