Organismes

Portals

Red Novigi

Red Novigi


 

La Xarxa Novigi és una xarxa col·laborativa entre centres de Formació Professional i entre el professorat que imparteix docència en aquest camp formatiu, per a la dinamització i la consolidació, en el conjunt del sistema públic Formació Professional de la Comunitat Valenciana, de la innovació pedagògica i organitzativa com a element clau de canvi dels models d'aprenentatge de la Formació Professional evolucionant de models tradicionals d'ensenyament-aprenentatge a metodologies actives en les quals l'alumnat intervé com a protagonista actiu en el seu procés d'adquisició de competències.

La investigació, l'experimentació i la innovació educativa centrades en processos d'adquisició de competències en el seu aspecte més ampli; el desenvolupament de l'esforç compartit per a diversificar l'economia entre alumnat, professorat, centres, Administració educativa, institucions i el conjunt de la societat; el desenvolupament de la capacitat de l'alumnat per a regular el seu propi aprenentatge i confiar en les seues aptituds i coneixements, així com per a desenvolupar la creativitat, la iniciativa personal i l'esperit emprenedor.

Els centres que s'integren en la Xarxa Novigi duran a terme programes de metodologies actives d'aprenentatge, iniciativa emprenedora i de Formació Professional integrada, per la qual cosa adquireixen el compromís de participar activament en un continu procés de millora que comporta innovar en totes les facetes educatives dels centres.

Els centres adscrits a la Xarxa Novigi disposaran d'un distintiu que els identifique com a membre integrant d'aquesta, sempre que hagen obtingut el reconeixement de l'o dels programes, després de l'avaluació positiva de la memòria presentada.

Centres reconeguts

  • Proposta de Resolució de la direcció general de Formació Professional, per la qual s'atorga reconeixement d'assoliments dels diferents programes, a determinats centres docents públics no universitaris de titularitat de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació pertanyents a la Xarxa Novigi de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.
    • Els centres disposaran de 10 dies naturals des de la publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació per a la presentació d'al·legacions. Estes es presentaran a través del correu electrònic novigi@gva.es
  • Resolució de 30 de maig de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual obtenen reconeixement determinats centres docents en la Xarxa Novigi de Formació Professional de la Comunitat Valenciana
  • Resolució de 21 d’abril de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual obtenen reconeixement determinats centres docents de la Xarxa Novigi de Formació Professional de la Comunitat Valenciana

Com incorporar-se a la Xarxa Novigi?

- Els centres interessats han de presentar la sol·licitud en: 
      https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=G95565.

Nota1: durant l'emplenament del tràmit, en l'apartat Servei Territorial, triar "Servicios Centrales (Dirección General)"; en l'apartat Matèria, omplir "Servei d'Ordenació i Planificació de la Formació Professional".

Nota2: en virtud de l’Article 6 punt 5 de l’Ordre 47/2021, de 29 de desembre, de la Conselleria d’educació, Cultura i esport, per la qual es crea la xarxa Novigi i es regulen els requisits de participació i reconeixement de centres docents i professorat adherits a aquesta a la Comunitat Valenciana, en el cas del Programa Acredita, una vegada constituïda una comissió per la seua publicació en resolució de la DGFP, el centre serà incorporat d’ofici a la Xarxa Novigi. No serà necessari per tant formalitzar per part del centre cap tipus de sol·licitud.

Normativa reguladora: Ordre 47/2021, de 29 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es crea la Xarxa Novigi i es regulen els requisits de participació i reconeixement de centres docents i professorat adherits a aquesta a la Comunitat Valenciana

Notícies