Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Cicles formatius de Grau Bàsic

Els cicles formatius de Grau Bàsic formen part dels ensenyaments de Formació Professional del sistema educatiu. Formen part de l'educació bàsica del sistema educatiu espanyol, d'oferta obligatòria i caràcter gratuït.

Han de respondre a un perfil professional que inclourà almenys unitats de competència d'una qualificació professional completa de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP), establit en l'article 7 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

Titulació que s'obté:

 • La superació de la totalitat dels àmbits conduirà a l'obtenció del títol de Graduat en ESO (art. 30.4 de LOE)
 • I el títol de Tècnic Bàsic en l'especialitat corresponent

Requisits d'accés:

 1. Tindre compliments 15 anys, o complir-los durant l'any natural en curs.
 2. Haver cursat el 3r curs d'ESO o, excepcionalment, haver cursat el 2n curs.
 3. Haver proposat l'equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l'alumne a un cicle de grau bàsic; s'acredita mitjançant Certificat del Consell orientador expedit pel director i el tutor de l'alumne (clic ací doc núm 6). S'inclourà en l'expedient de l'alumne juntament amb el document de consentiment dels pares, mares o tutors legals

Estructura del cicle i els seus cursos:

Els cicles tindran una duració de 2000 hores anuals, distribuïdes en 2 cursos acadèmics de 30 hores lectives setmanals cadascun.

Cada curs consta de:

 • Mòdul de Comunicació i societat I i II
 • Mòdul de Ciències aplicades I i II
 • Mòduls associats a les unitats de competència del CNCP
 • Tutoria (1 hora setmanal)
 • Mòdul de Formació i orientació laboral (FOL) I i II

En el segon curs:

 • Mòdul de Formació en centres de treball FCT, de 240 hores, preferentment en l'últim trimestre

 

Consell Orientador canvi de GB

Listado documentos

Normativa específica

Normativa específica

 • Alumnat alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu: Resolució de 19 de maig de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’adapta amb caràcter experimental la Formació Professional de grau bàsic a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

  • Centres autoritzats curs 2022-23: Resolució de 10 d’octubre de 2022
   03014472, IES Beatriu Fajardo de Mendoza, (Benidorm): TPB Arts Gràfiques
   03014940, IES Xebic, (Ondara): TPB Serveis Administratius
   03016596, IES Torrevigía, (Torrevieja): TPB Agrojardineria i Composicions Florals
   12003663, IES Alto Palancia, (Segorbe): TPB Activitats Domèstiques i Neteja d’Edificis
   12002889, IES Francesc Tàrrega, (Vila-Real): TPB Perruqueria i Estètica

 • Atribució docent del professorat