Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Convalidacions

 • Convalidacions del mòdul professional "Anglés tècnic / Horari reservat al mòdul d'anglés":

ENLLAÇ

CONTINGUT

Instruccions generals

Consideracions sobre la qualificació del mòdul "Anglés Tècnic/Horari reservat al mòdul d'anglés"

Graella resum

Convalidacions "Anglés tècnic/Horari reservat a la docència en anglés" amb mòduls d'anglés tècnic (LOE)

Resolucions favorables

Resolucions desfavorables

Convalidacions del mòdul "Anglés tècnic/Horari reservat a la docència en anglés" amb altres estudis d'anglés la resolució de la qual és competència de la direcció del centre educatiu, per delegació de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

 • Documentació relacionada:

  • Annex XIV: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement del qual correspon als directors dels centres (títols LOGSE).

  • Annex XV: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement del qual correspon als directors dels centres (títols LOE).

  • Annex XVI: Model Resolució de convalidació d'aquells mòduls la competència del qual està delegada en la direcció del centre.

  • Convalidació d'estudis el reconeixement correspo al Ministerio d'Educació. Seu electrònica centres estudiants.

  • Annex XVIII: Sol·licitud de convalidació d'estudis el reconeixement del qual correspon a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

 

 • Normativa relacionada:

  • Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s'estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seua aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu

  • Orde 86/2013, de 20 de setembre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

  • Orde 79/2010, de 27 d'agost per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  • Resolució de 15 de maig de 2018, de la directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es delega en la direcció del centre educatiu públic la modificació del procediment de convalidació del mòdul professional d'Anglés tècnic / Horari reservat per a la docència en anglés, dels Cicles Formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.