Organismes

Portals

Convalidacions

Convalidacions

La convalidació és el procediment pel qual es reconeix que uns estudis reglats oficials del sistema educatiu contenen els resultats d'aprenentatge, continguts i càrrega horària del mòdul o mòduls professionals que se sol·licite convalidar.

Tota la info en l'enllaç del Ministeri https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/convalidaciones.html

Les convalidacions i el procediment es regulen en el Reial decret 1085/2020, que detalla què convalidacions corresponen al centre i al Ministeri, i inclou els mòduls susceptibles de convalidació en els respectius annexos:

 

Les sol·licituds de convalidació sempre es presenten en el centre docent públic on conste l'expedient acadèmic de l'alumne, indistintament de si la resolució correspon al centre o al Ministeri.

És imprescindible estar matriculat en un centre educatiu per a poder sol·licitar la convalidació.

En tant no es resolga la petició de convalidació, la persona interessada ha d'assistir a classe i presentar-se a les avaluacions corresponents.

  • Model de sol·licitud: clic açí
  • Model de Resolució de convalidació la competència de la qual correspon a la direcció del centre: Annex XVI
  • Convalidacions el reconeixement de les quals correspon al Ministeri:

 

Convalidacions del mòdul professional "Anglés tècnic / Horari reservat al mòdul d'anglés"

 

ENLLAÇ

CONTINGUT

Graella resum

Convalidacions entre mòduls d'Anglés Tècnic

Convalidacions favorables

Convalidacions desfavorables

Convalidacions competència de la direcció del centre educatiu públic (Resolució de 15 de setembre de 2021)

 

Normativa relacionada

  • Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s'estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seua aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu. Correcció d'errades

  • RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2021, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es delega en la direcció del centre educatiu públic la resolució del procediment de convalidació del mòdul professional d'Anglés Tècnic/ Horari reservat per a la docència en anglés, dels cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional a la Comunitat Valenciana

  • Orde 86/2013, de 20 de setembre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

  • Orde 79/2010, de 27 d'agost per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Equivalències

Les equivalències de títols no requereixen de sol·licitud, ja que ja estan recollides en la norma del títol professional. En cas de no ser així, les resol el Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Els certificats no es tramiten en aquesta Conselleria.

Tota la informació, en https://www.todofp.es/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/equivalencias.html

Enllaços relacionats

Web del Ministerio sobre Convalidaciones y EquivalenciasWeb del Ministeri sobre Convalidacions i Equivalències