Organismes

Portals

FCT

                      


FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

 

 

  • Jornada informativa per a directors/es i coordinadors/es de FCT i/o Dual sobre la DA52ª, Seguretat Social d'alumnat en pràctiques formatives (19/01/2024)

-Presentació

-Preguntes freqüents

ENLLAÇOS D'INTERÉS


SAÓFCT


NORMATIVA

  •  ORDE 12/2022, de 9 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual és regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, Cursos d'Especialització i Bloc de Formació Pràctica (BFP) dels Ensenyaments de Règim Especial, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Deroga l'Orde 77/2010 de 27 d'agost de 2010 (DOCV 03/09/2010) per la qual és regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT).

  ->   Jornada La nova FCT: ORDE 12/2022   <- 

  •  RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual és dicten instruccions per a la gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball. [2022/5235]

  •  Nova Guia d'Annexes, segons l'Orde 12/2022, de 9 de març.

Annexes en format editable

Annex I: Conveni centre educatiu - empresa o entitat per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball
Annex II: Associació alumnat - centre de treball
Annex III: Programa formatiu del mòdul professional de FCT

MOLT IMPORTANT - Annex II: És necessari especificar al màxim l'horari dels pràctiques. Utilitzeu els observacions si ho considereu necessari.

Informes, conformitats i sol·licituds en format editable

Sol·licitud de l'alumnat per a adaptacions curriculars del mòdul de FCT
Adaptacions curriculars en el programa formatiu del mòdul professional de Formació en Centres de Treball
Informe d'adquisició de resultats d'aprenentatge i valoratiu sobre una unitat formativa de l'alumnat (Informe de consecució de competències)
Informe per a la memòria del mòdul professional de Formació en Centres de Treball
Informe per a la memòria del mòdul professional de Formació en Centres de Treball del Departament de pràctiques formatives
Sol·licitud de l'alumnat per a l'exempció del mòdul de FCT
Informe valoratiu de la persona tutora per a l'exempció del mòdul de Formació en Centres de Treball
Resolució de la direcció per a l'exempció del mòdul de FCT
Informe justificatiu per a autoritzar situacions excepcionals
Informe justificatiu per a autoritzar grups en situacions excepcionals
Informe del director o directora del centre educatiu per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball fora del territori espanyol i fora del marc de programes de la conselleria amb competències en matèria d'educació o de la Va unir Europea
Conformitat per a tutoritzar FCT en situacions excepcionals
Conformitat per a tutoritzar FCT de grups complets en situacions excepcionals
Conformitat alumnat per a realitzar FCT en situacions excepcionals (individual)
Conformitat alumnat per a realitzar FCT en situacions excepcionals (grups)
Certificat per a persones instructors en empresa del mòdul de FCT


SESSIONS FORMATIVES TELEMÀTIQUES
 

  •  El FCT flexible per a alumnat de segon curs (3 de maig de 2023)

Presentació

  •  El FCT flexible per a alumnat de primer curs (10 de maig de 2023)

Presentació


DADES DE CONTACTE

Per a contactar amb el departament de FCT, poden fer-ho a través de:

   - Correu electrònic: fct@gva.es 
   - Telèfon [Sol professorat i persones tutoritzes]:
                   961 923 366 - 961 970 527 en horari de 10.00 h a 14.00 h

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I OCUPACIÓ
D. G. de Formació Professional
Servici d'Ordenació i planificació de la Formació Professional
Av. Campanar, 32
46015 - València