FCT

                      


FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

 

Avis:

Final de curs 2022/2023
La data límit de finalització del mòdul d'FCT del curs 2022-2023 ha de ser, com a màxim, el 31 d'agost de 2023, que és l'últim dia del curs.

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS


SAÓFCT


NORMATIVA

  •  ORDRE 12/2022, de 9 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica, Cursos d’Especialització i Bloc de Formació Pràctica (BFP) dels Ensenyaments de Règim Especial, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Deroga la Ordre 77/2010 de 27 d'agost de 2010 (DOCV 03/09/2010) per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT).

  ->   Jornada La nova FCT: ORDRE 12/2022   <- 

  •  RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial per la qual es dicten instruccions per a la gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball. [2022/5235]

  •  Nova Guia d'Annexes, segons l'Ordre 12/2022, de 9 de març.

Annexes en format editable

Annex I: Conveni centre educatiu - empresa o entitat per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball
Annex II: Associació alumnat - centre de treball
Annex III: Programa formatiu del mòdul professional de FCT

Annexes per a FCT a centres de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Annex I: Conveni centre educatiu - empresa o entitat per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
[RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, de delegació de signatura del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, en materia de gestió del mòdul professional de Formació en Centres de Treball.]
Annex II: Associació alumnat - centre de treball per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

MOLT IMPORTANT - Annex II: És necessari especificar al màxim l'horari de les pràctiques. Utilitzeu les observacions si ho considereu necessari.

Informes, conformitats i sol·licituds en format editable

Sol·licitud de l'alumnat per a adaptacions curriculars del mòdul d'FCT
Adaptacions curriculars al programa formatiu del mòdul professional de Formació en Centres de Treball
Informe d'adquisició de resultats d’aprenentatge i valoratiu sobre una unitat formativa de l'alumnat (Informe de consecució de competències)
Informe per a la memòria del mòdul professional de Formació en Centres de Treball
Informe per a la memòria del mòdul professional de Formació en Centres de Treball del Departament de pràctiques formatives
Sol·licitud de l'alumnat per a l'exempció del mòdul d'FCT
Informe valoratiu de la persona tutora per a l’exempció del mòdul de Formació en Centres de Treball
Resolució de la direcció per a l'exempció del mòdul d'FCT
Informe justificatiu per a autoritzar situacions excepcionals
Informe justificatiu per a autoritzar grups en situacions excepcionals
Informe del director o directora del centre educatiu per a la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball fora del territori espanyol i fora del marc de programes de la conselleria amb competències en matèria d'educació o de la Unió Europea
Conformitat per tutoritzar FCT en situacions excepcionals
Conformitat per tutoritzar FCT de grups complets en situacions excepcionals
Conformitat alumnat per realitzar FCT en situacions excepcionals (individual)
Conformitat alumnat per a realitzar FCT en situacions excepcionals (grups)
Certificat per a persones instructores en empresa del mòdul d'FCT

Instruccions
Resolució


SESSIONS FORMATIVES TELEMÀTIQUES
 

  •  L'FCT flexible per a alumnat de segon curs (3 de maig de 2023)

Presentació
- Preguntes formulades
Vídeo de la presentació
Vídeo de l'exposició
Vídeo de les preguntes i respostes

  •  L'FCT flexible per a alumnat de primer curs (10 de maig de 2023)

Presentació
- Preguntes formulades
Vídeo de la presentació
Vídeo de l'exposició
Vídeo de les preguntes i respostes

  • Jornada informativa para directores/as y coordinadores/as de FCT y/o Dual sobre la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social de alumnado en prácticas formativas (29 de junio de 2023)

-Presentació
-Preguntes formulades
-Vídeo de l'exposició
-Vídeo complet


DADES DE CONTACTE

Per a contactar amb el departament de FCT, poden fer-ho a través de:

   - Correu electrònic: fct@gva.es 
   - Telèfon [Només professorat i persones tutores]:
                   961 923 311 en horari de 9:00 h a 14:00 h

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
D. G. de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial
Servei d’Investigació, Cultura Digital i Programes Europeus
Av. Campanar, 32
46015 - València