Altra normativa i convocatòries

Convocatòries d'assignacions econòmiques per a centres públics
 

 RESOLUCIÓ de 16 d'agost de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen ajudes per al manteniment i condicionament de les instal·lacions i l'equipament relacionat amb la impartició de cicles formatius de Formació Professional implantats a la Comunitat Valenciana mitjançant fons MRR.

  • Sol·licituds dirigides a la Dirección General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, fins al 15 de setembre de 2022.

Aules d'emprenedoria
 

  •  Resolució de 14 de septembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria de la sol·licitud d’assignacions econòmiques extraordinàries per a la creació i manteniment d’aules d’emprenedoria en els centres docents de titularitat pública, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

  • Resolució de 7 de juny de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la sol·licitud d’assignacions econòmiques extraordinàries per a la creació i manteniment d’aules d’emprenedoria en els centres docents de titularitat pública de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Més informació...

Cursos anteriors


Consells territorials

  • Ordre 1/2021, de 30 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de constitució dels consells territorials de la Formació Professional per a l'organització, planificació i disseny de l'oferta de Formació Professional integrada en les àrees funcionals de la Comunitat Valenciana.


Adaptacions experimentals de currículums

  • Resolució d’1 de juny de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional, de la família professional de Comerç i Màrqueting, al perfil professional de Logística Portuària.
  • Resolució de 16 de maig de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s’adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances, al perfil professional d’Assegurances.
  • Resolució de 14 de maig de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau superior de Comerç Internacional, de la família professional de Comerç i Màrqueting, al perfil professional de Comerç Portuari.
  • Resolució de 25 de juliol de 2008, de la directora general d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s’adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’Electromecànica de Vehicles de la família professional de Manteniment de Vehicles Autopropulsats, al perfil professional de Mecànica de Competició.
  • Resolució de 9 de juliol de 2009, de la directora general d’Innovació, Avaluació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s’adapta, amb caràcter experimental, el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’Electromecànica de Vehicles de la família professional de Manteniment de Vehicles Autopropulsats, al perfil professional de Mantenimet d’Embarcacions de Recreació. Correcció d'errades.