Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior

Proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior

 • Regulació de les provesORDE de 29 de gener de 2008, per la qual es regulen les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior.

 • Convocatòria curs 2021-22RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional

  • Correcció errorades i ampliació de termini: RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de correcció d'errors de la Resolució de 15 de desembre, per la qual es convoquen proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional, i es prorroga el termini de presentació de sol·licituds per als interessats que complisquen el requisit d'edat l'any 2022

Calendari any 2022

Calendari any 2022

 • Inscripció: del 10 al 21 de gener, tots dos inclosos, en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2567

 • Publicació relació provisional de persones admeses i excloses: 28 de gener 2022

  • Reclamació a les relacions provisionals: del 1 al 4 de febrer

 • Publicació relació definitiva de persones admeses i excloses: 9 de febrer

  • Reclamacions a les relacions definitives: recurs alçada davant la direcció territorial de la província, en el termini d'un mes

 • Sol·licitud d'anul·lació de matrícula: fins al 25 de març

 • Comunicació dels centres receptors de matrícules a les Direccions Territorials del nombre de persones admeses i proposta de les Comissions Avaluadores: del 9 a l'11 de febrer

 • Comunicació de les Direccions Territorials al Centres Examinadors de les Comissions Avaluadores designades: fins al 28 de febrer

 • Publicació de les orientacions a l'alumnat per part del Centre Examinador: fins al 7de març

 • Realització proves: entre el 28 de març i el 8 d'abril

  • Reclamacions de les qualificacions: dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació dels resultats

 • Fins al 31 de maig, enviament de les estadístiques de les proves a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, a través de l'enllaç a l'enquesta facilitada per correu electrònic al centre examinador.