Organismes

Portals

Formació Professional en règim semipresencial

Formació Professional en règim semipresencial

Accés a l'Aula Virtual de la FP a distància: https://portal.edu.gva.es/aules/

Què és la Formació Professional semipresencial?

Este règim d'ensenyança té com a finalitat la formació permanent de contingut professional per a persones adultes que no posseïsquen la deguda qualificació professional, pel fet que amb estes ensenyances s'acrediten les competències professionals que demanden els distints nivells de l'ocupació; en ella s'alternen continguts de caràcter no presencial amb altres de caràcter presencial que permeten acreditar les dites competències.

Quines són les condicions d'accés a estes esenyances?

Els requisits i condicions d'accés són els mateixos que per a la modalitat presencial, conforme a l'article 22 de l'Orde 33/2011 de 18 de maig.

En centres públics, quan no existisquen places suficients per a atendre totes les sol·licituds, caldrà ajustar-se al següent orde de preferència:

  1. Sol·licitants que estiguen cursant en el curs acadèmic immediatament anterior a aquell en què es pretenga ser admés, en règim semipresencial o a distància, algun o alguns mòduls del mateix cicle a què es desitja accedir ordenats pel nombre d’hores superades en l’esmentat curs.
  2. Sol·licituds que reunisquen els requisits d’accés a què es referix l’article 5 de l’Orde, ordenades segons els criteris de prioritat previstos en l’article 6.

Dins de cada grup, en cas d’empat, tindrà prioritat en l’adjudicació els sol·licitants que acrediten la condició de treballador, ocupat o desocupat. Si persistix l’empat, es resoldrà ordenant els sol·licitants per orde alfabètic dels seus cognoms

Quan puc sol·licitar la inscripció?

En centres públics, l'admissió es regirà pel calendari que s'establisca anualment a estos efectes.

El termini d'inscripció i matriculació serà l'establit per a la modalitat presencial, sense perjuí que es puguen atendre sol·licituds fora del termini establit, sempre que existisquen places disponibles, donades les especials circumstàncies de l'alumnat d'este règim.

Quina és la metodologia d'estes ensenyances?

Aquesta modalitat inclourà activitats d'autoaprenentatge de l'alumnat i activitats presencials de formació en el centre docent (tutories col·lectives).

Té una gran importància metodològica l'ús de les distintes tecnologies de la informació i de la comunicació, dels distints recursos que proporciona Internet, així com de la utilització de materials didàctics específics per a l'autoaprenentatge.

Es garantirà l'atenció tutorial de l'alumnat a través de l'equip educatiu que es constituirà per a impartir estes ensenyances.

La formació semipresencial és un model obert en el que l'alumnat marca el seu ritme d'aprenentatge en funció de les seues necessitats i disponibilitat, l'assistència a les tutories tindrà caràcter voluntari, a excepció d'aquelles dedicades a mòduls que, per les seues característiques eminentment pràctiques, requerisquen l'assistència presencial.

On puc trobar més informació?