Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància

Accés a l'Aula Virtual de la FP a distància.

 

Què és la Formació Professional a distància?

Esta modalitat d'ensenyança, té com a finalitat la formació permanent de contingut professional per a persones adultes que no posseïsquen la deguda qualificació professional, pel fet que amb estes ensenyances s'acrediten les competències professionals que demanden els distints nivells de l'ocupació; en ella s'alternen continguts de caràcter no presencial amb altres de caràcter presencial que permeten acreditar les dites competències.

 

Quines són les condicions d'accés a estes esenyances?

Els requisits i condicions d'accés apareixen en l'Article 22 del Capítol III de la Orde 33/2011 de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'accés, l'admissió i la matrícula per a l'alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional en règim presencial en modalitat completa o parcial en centres docents públics i privats amb ensenyances concertades i semipresencial o a distància en modalitat completa o parcial, en centres docents públics de la Comunitat Valenciana.

 

Quan puc sol·licitar la inscripció?

L'admissió de l'alumnat per a la modalitat a distància de la Formació Professional es regirà pel calendari que s'establisca anualment a estos efectes.

El termini d'inscripció i matriculació de l'alumnat en esta modalitat d'ensenyança serà l'establit per a la modalitat presencial, sense perjuí que es puguen atendre sol?licituds fora del termini establit, sempre que existisquen places disponibles, donades les especials circumstàncies de l'alumnat d'esta modalitat.

 

Quina és la metodologia d'estes ensenyances?

La Formació Professional en la modalitat a distància, inclourà activitats d'autoaprenentatge de l'alumnat i activitats presencials de formació en el centre docent (tutories col·lectives).

En esta modalitat d'ensenyança té una gran importància metodològica l'ús de les distintes tecnologies de la informació i de la comunicació, dels distints recursos que proporciona Internet, així com de la utilització de materials didàctics específics per a l'autoaprenentatge.

En la Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància, es garantirà l'atenció tutorial de l'alumnat a través de l'equip educatiu que es constituirà per a impartir estes ensenyances.

La formació a distància és un model obert en el que l'alumnat marca el seu ritme d'aprenentatge en funció de les seues necessitats i disponibilitat, l'assistència a les tutories tindrà caràcter voluntari, a excepció d'aquelles dedicades a mòduls que, per les seues característiques eminentment pràctiques, requerisquen l'assistència presencial.

 

On puc trobar més informació?