Organismes

Portals

Xarxa d'Instituts d'Excel·lència de Formació Professional

Xarxa d'Instituts d'Excel·lència de Formació Professional

XARXA D'EXCEL·LÈNCIA AUTONÒMICA

Els instituts d'excel·lència es distingeixen per a programar i executar actuacions de caràcter innovador, experimental i formatiu en matèria de la formació professional, i estan organitzats en una xarxa de centres autonòmics de Formació Professional.

Definició

 1. Es consideren instituts d'excel·lència de Formació Professional els centres públics que, coordinats per la direcció general responsable de la Formació Professional, planifiquen i desenvolupen accions d'innovació aplicada, i realitzen experimentació i investigació en matèria de formació professional.
 2. Els instituts d'excel·lència estaran especialitzats en els diferents sectors productius, a través de les famílies o sectors professionals reconeguts a la Comunitat Valenciana.
 3. Aquests centres ajudaran a desenvolupar noves tendències pedagògiques i serveis tècnics a la resta de centres de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de la família professional assignada o sector productiu.
 4. Els instituts d'excel·lència poden incloure accions de difusió i investigació d'aspectes relacionats amb la seua especialització dirigides a personal formador, empreses i estudiants, coordinats amb la direcció general responsable en matèria de formació professional.
 5. Es defineix la Xarxa d'Instituts d'Excel·lència de Formació Professional a la Comunitat Valenciana com un node de col·laboració entre els membres d'aquesta xarxa i entre aquests i els diferents centres educatius que imparteixen Formació Professional per a dinamitzar i concretar un projecte comú.

Finalitats

 1. Detectar les necessitats de qualificació del sistema productiu i contribuir a l'actualització i al desenvolupament de les competències contingudes en els títols de Formació Professional per a adaptar-la a les esmentades necessitats.
 2. Coordinar-se amb altres centres dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a experimentar projectes d'innovació relacionats amb les famílies professionals o sectors productius, en matèria de formació professional, quant a la determinació i les propostes en temes tecnològics i pedagògics.
 3. Realitzar activitats conjuntes amb les associacions empresarials, sectorials o empreses de caràcter autonòmic, a fi de concretar accions que milloren les competències de l'alumnat.
 4. Servir d'enllaç entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, els centres de Formació, Innovació i Recursos per al professorat (CEFIRE) i els sectors productius i socials, i promoure la creació de nodes de coordinació en l'àmbit de la Formació Professional.
 5. Proporcionar a la direcció general competent en matèria de formació professional la informació necessària per a la millora del sistema integrat de Formació Professional.

Funcions

 1. Reconéixer millores en la qualificació dels sectors productius, per a adequar l'oferta de Formació Professional a les necessitats dels sectors econòmics.
 2. Col·laborar amb els centres de referència nacional i amb els centres que imparteixen Formació Professional a la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la investigació i la innovació.
 3. Experimentar accions d'innovació aplicada en els centres educatius, essencialment en temes de noves metodologies pedagògiques aplicades en els cicles formatius.
 4. Col·laborar i participar amb els CEFIRE i, més concretament, amb els CEFIRE específics de Formació Professional per a dissenyar i desenvolupar plans de perfeccionament tècnic i metodològic de docents, personal expert i orientadors professionals.
 5. Participar, junt amb la direcció general competent en matèria de formació professional, en l'estudi de la idoneïtat i la proposta d'actualitzacions d'instal·lacions, equipaments i mitjans didàctics.
 6. Investigar mètodes d'assegurament de la qualitat aplicats als centres que imparteixen Formació Professional.
 7. Col·laborar amb instituts tecnològics per a observar i analitzar l'evolució dels diferents sectors productius.
 8. Participar en programes i iniciatives internacionals.
 9. Realitzar altres funcions que els siguen assignades per la direcció general competent en matèria de formació professional del sistema educatiu relacionades amb els fins descrits.

Normativa

 • Resolució de 24 de maig de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es designen els centres docents que conformen la Xarxa d’Instituts d’Excel·lència de Formació Professional a la Comunitat Valenciana

 • Resolució de 16 de desembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca el procés de selecció d’instituts d’excel· lència de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

 • Resolució de 24 de maig de 2021, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual se seleccionen els instituts que conformen la Xarxa d'Instituts d'Excel·lència de Formació Professional en la Comunitat Valenciana. Correcció d'errades

 • Resolució de 29 de setembre de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'assignen les quanties econòmiques extraordinàries per a sufragar les despeses derivades dels acords per a l'ús de simuladors o mecanismes digitals utilitzats en l'empresa de cada sector, en els processos formatius en els centres docents de titularitat pública de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

 • Resolució de 26 de febrer de 2021, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoca el procés de selecció d’instituts d’excel·lència de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.XARXA D'EXCEL·LÈNCIA ESTATAL