Organismes

Portals

Normativa

Normativa

Designació i elecció

  • Convocatòria designació direcció de centres integrats 2023

  • RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2020, conjunta de la Direcció General d'Ocupació i Formació, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, la Direcció General de Centres Docents i la Direcció General de Personal Docent, sobre la designació i/o l'elecció dels vocals del ple del consell social dels centres integrats públics de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8748 de 25.02.2020)

  • Resolució de 28 de gener de 2016, conjunta de la Direcció General d'Ocupació i Formació, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre la designació i/o elecció dels vocals del ple del consell social dels centres integrats públics de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. (DOGV Num. 7717 de 11/02/2016)

Normativa

  • Decret 193/2021, de 3 de desembre, del Consell, d'organització i funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 9241 de 23.12.2021)

  • ORDE 1/2010 de 14 d'abril, de les conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i d'Educació, per la qual es regulen els consells socials dels centres integrats públics i privats concertats de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

  • Resolució de 26 de novembre de 2009 per la que es dicten instruccions per a la selecció de formadors que impartisquen de forma experimental accions formatives de Formació Professional per a l'ocupació en la xarxa de centres integrats públics de formació professional de la Comunitat Valenciana.

  • Resolució de 9 de novembre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es deleguen determinades atribucions en els directors dels centres integrats públics de Formació Professional dependents de la Conselleria d'Educació.