Ensenyaments de Règim Especial

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Assistència al producte gràfic interactiu

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Assistència al producte gràfic interactiu

Titulació: Técnic d'Arts plàstiques i disseny en Assistència al producte gràfic interactiu

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Aquest professional serà capaç de

Col·laborar en les diferents fases del procés d'elaboració de productes gràfics en suport web conforme a les pautes estilístiques i tècniques del projecte.

Interpretar adequadament la informació projectual que se li subministre i dur a terme les indicacions tècniques i artístiques corresponents.

Realitzar elements gràfics de comunicació en suport web acord a les especificacions tècniques i estilístiques rebudes.

Seleccionar, adequar, organitzar, distribuir i emmagatzemar la informació tècnica necessària per a la realització d'elements puntuals de projectes gràfics interactius.

Saber executar, normalitzar i compatibilitzar la informaciótècnica i, si escau, els fitxers informàtics necessaris per a la correcta realització de productes gràfics interactius.

Conéixer la legislació i normativa bàsica que regula el disseny i realització de productes de comunicació gràfica interactiva així com la referida a la seguretat i prevenció de riscos laborals.

Duració: 1600 h: 2 cursos acadèmics, inclosa la Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores semanals/curs

Fonaments del disseny gràfic

100

4

 

Tipografia

100

4

 

Mitjans informàtics

100

4

 

Història del disseny gràfic

75

3

 

Multimèdia

250

4

6

Edició web

325

7

6

Ampliació de sistemes informàtics

100

 

4

Composició gràfica aplicada a multimèdia

100

 

4

Fotografia digital per al producte interactiu

50

 

2

Formació i orientació laboral

50

2

 

Empresa i iniciativa emprenedora

50

 

2

Idioma estranger

100

2

2

Obra final

100

 

4

Formació Pràctica en Empreses

100

 

 

Total

1600

30

30

Referència legislativa
  • DECRET 178/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Interactiu, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • Reial Decret 1435/2012, d'11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Interactiu pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual i s'aproven les corresponents ensenyaments mínims.
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

Tractament informàtic, composició i preparació de textos, imatges i altres elements per a l'edició web i multimèdia.

Producció i tractament d'elements multimèdia.

Tècnic en programes d'edició web.

Interpretació de projectes de comunicació interactiva i realització dels seus elements gràfics.

Obtindre, corregir i realitzar el tractament d'elements multimèdia per a llocs web i productes gràfics interactius de diversa índole.