Ensenyaments professionals Artístics i Esportius

T'interessa

Organismes

Portals

cicle superior de còmic

cicle superior de còmic

Titulació: Tècnic Superior d'Arts plàstiques i disseny en Còmic

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Aquest professional serà capaç

Elaborar obra original de còmic de qualitat formal i funcional a partir d'un projecte propi o d'un encàrrec professional determinat. 
Planificar la realització del projecte mitjançant la definició dels recursos expressius, formals, funcionals, estètics i tècnics més adequats.
Desenvolupar les diferents fases del projecte i els controls de qualitat corresponents per a obtindre un producte final que complisca amb els objectius gràfics, comunicatius i expressius exigibles a nivell professional.

Duració: 2000 h: 2 cursos acadèmics, inclosa la Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores semanals/curs

Crèdit ECTS

Fonaments de la representació i l'expressió visual

100

4

 

5

Teoria de la imatge

50

2   3

Mitjans informàtics

175

4 3 11

Fotografia

75

  3 4

Història del còmic

100

2 2 6

Dibuix aplicat al còmic

225

5 4 14

Tècniques d'expressió gràfica

250

5 5 12

Producció gràfica industrial

75

  3 4

Guió i estructura narrativa

75

3   4

Representació espacial aplicada

150

3 3 8

Projectes de còmic

275

5 6 18

Formació i Orientació Laboral

50

2   3

Empresa i iniciativa emprenedora

50

  2 3

Idioma estranger

100

2 2 5

Projecte integrat

100

  4 12

Formació pràctica en empreses

150

    8

Total

2000

37 37 120

 

Referència legislativa
Més informació

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

Desenvolupa la seua activitat com a professional independent realitzant imatges narratives que expressen idees o conceptes, destinades a la seua edició. Desenvolupa la seua professió com a dibuixant, guionista i especialista dependent d'una empresa o institució. Col·labora amb altres professionals en la ideació, interpretació i realització de guions i narracions gràfiques amb diferents tècniques i estils artístics.
Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
· Especialista en narració gràfica integrat en equips de comunicació visual, disseny gràfic, publicitat i mitjans audiovisuals.
· Orientació, organització i supervisió de la producció i edició de còmics.
· Elaboració de guions per a narracions gràfiques.
· Creació i realització d'obra original en publicacions periòdiques.
· Realització de guions il·lustrats (*story-*boards).
· Anàlisi de propostes i realització de la cerca documental i gràfica per a produccions de narrativa gràfica.
· Realització i gestió d'activitats culturals, educatives i divulgatives relacionades amb el còmic.