T'interessa

Organismes

Portals

Avaluació

Avaluació

L'avaluació en els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny serà contínua i diferenciada per mòduls.

  • Promoció

L'alumnat podrà promocionar del primer al segon curs del cicle formatiu corresponent quan haja obtingut avaluació positiva en mòduls la càrrega lectiva del qual sumix, almenys, el 75% del primer curs.

La superació d'un cicle formatiu requerirà l'avaluació positiva de tots els mòduls que ho componen , així com la qualificació de "Apte" en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

  • Convocatòries i permanència

L'alumnat disposarà d'un nombre màxim de quatre convocatòries per a la superació de cada mòdul. Per a la superació de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, el nombre màxim de convocatòries serà de dos.

Amb caràcter excepcional, l'alumnat que no supere algun mòdul darrere d'haver esgotat el nombre màxim de quatre convocatòries per a la seua superació, podrà sol·licitar davant de la conselleria competent en matèria d'educació unaconvocatòria extraordinària. Esta mesura excepcional no serà aplicable a la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

L'alumne podrà sol·licitar la renúncia a la convocatòria d'avaluació final d'un o més mòduls i/o de la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, amb la finalitat que la convocatòria corresponent no li siga computada a l'efecte de permanència en l'etapa.