Presentació

Presentació

Les escoles de música i arts escèniques són centres d'ensenyament artístic no formal que imparteixen música, dansa, teatre o circ, que estan dirigides a persones aficionades de qualsevol edat que vulguen rebre una formació artística general de tipus pràctic, i a aquelles que demostren una vocació i aptituds especials i vulguen preparar el seu accés als ensenyaments artístics formals.
Són ensenyaments no conduents a l'obtenció de certificats o títols amb validesa acadèmica o professional.
Aquestes escoles disposen d'autonomia pedagògica i organitzativa en el marc de la normativa vigent. 
La denominació genèrica atén el tipus d'ensenyaments que imparteixen i és la següent:
a) Escola de Música: imparteixen exclusivament ensenyaments de música.
b) Escola de Dansa: imparteixen exclusivament ensenyaments de dansa. 
c) Escola de Música i Dansa: imparteixen exclusivament ensenyaments de música i dansa.
d) Escola d'Arts Escèniques: imparteixen ensenyaments de dansa, teatre i/o circ.
e) Escola de Música i Arts Escèniques: imparteixen, a més d'ensenyaments de música, ensenyaments de dansa, teatre i/o circ.