Visualització de contingut web

Taxes d'Ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny

 MODEL 046 -Enllaç taxes ensenyaments arts plàstiques i disseny

TAXES EDUCATIVES NO UNIVERSITÀRIES 2020 APD (9669)

LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.(DOGV núm. 8202 de 30/12/2017)

7

Obertura d'expedients corresponents als ensenyaments professionals de Música i de Dansa, ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny, Idiomes i Ensenyaments Esportius.

25,50 €

5

Expedició o renovació de targetes d'identitat d'alumnes (excepte per a cursar ensenyaments obligatoris)

2,22 €

4.1

Certificacions acadèmics i certificats als efectes de trasllats de les ensenyaments de batxillerat, formació professional, i ensenyaments artístiques professionals i ensenyaments esportius en règim especial(excepte relatives al llibre de qualificacions)

2,10 €

4.

Expedició de certificacions acadèmiques

 

2.3

Títol de Tècnic Superior

50,70 €

2.2

Títol Tècnic

20,60 €

2.1

Títol de Batxillerat

44,50 €

2.

Expedició i impressió de títols, certificacions i diplomes acadèmics, docents i professionals

 

1.

Formació d'expedients de convalidació d'estudis realitzats en l'estranger (cadascú)

23,90 €

V

Taxa per serveis administratius en matèria educativa no universitària

ANY 2018

6

Inscripció a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional de grau

superior i cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior

9,64 €

5

Inscripció a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional de grau

mitjà i cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

6,42 €

IV

Taxa per serveis administratius en matèria educativa

 

7.2.1

Fins trenta hores de duració

114,27 €

7.2.2

Entre trenta i seixanta hores de duració

228,52 €

7.2.3

Més de seixanta hores de duració

457,09 €

7.3

Mòdul d'Obra Final, Projecte Integrat o Projecte Final

48,20 €

7.2

Cursos especials monogràfics

 

7.1.2.2

Repetició de curs

72,11 €

7.1.2.1

Curs complet

55,49 €

7.1.2.

Ensenyaments de cicles formatius de grau superior

 

7.1.1.2

Repetició de curs

72,11 €

7.1.1.1

Curs complet

55,49 €

7.1.1.

Ensenyaments de cicles formatius de grau mitjà

 

7. 1

Ensenyaments

 

7

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY