Normativa

Normativa

Al Servei d'Ordenació i Gestió dels Ensenyaments Professionals, li corresponen les següents funcions:

a) L'ordenació acadèmica i la gestió dels ensenyaments professionals artístics i esportius.

b) Realitzar l'estudi i l'elaboració de materials destinats als models educatius i la confecció del catàleg corresponent, així com proposar la compra dels materials i equipaments necessaris per al desenvolupament de l'ensenyament professional.

c) Crear i mantindre actualitzat el fitxer general de centres que imparteixen ensenyaments professionals.

d) El foment, l'impuls i la promoció de les escoles de música, de dansa i arts escèniques, i totes les funcions que corresponguen o se li encomanen relatives a ensenyaments musicals no reglats.

e) Determinar i implantar programes d'igualtat de gènere i d'inclusió educativa en l'àmbit dels ensenyaments professionals.

f) L'elaboració dels currículums de la Comunitat Valenciana dels ensenyaments professionals, així com l'establiment de criteris i orientacions per a impartir-los en els centres docents de manera que se'n fomente l'autonomia pedagògica.

g) La proposta de resolució d'equivalències d'estudis, als efectes acadèmics i professionals, entre ordenacions anteriors del sistema educatiu i l'ordenació vigent.

h) Avaluar la qualitat del Sistema d'Ensenyament Professional en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

i) Implantar i avaluar el sistema d'indicadors de millora i gestió del sistema d'ensenyaments professionals, així com la millora en els centres que les imparteixen en tots els seus vessants.

j) Col·laborar en la determinació i l'adequació dels espais docents destinats als ensenyaments professionals.

k) Analitzar i implantar el mapa de centres que imparteixen ensenyaments professionals de la Comunitat Valenciana.

Normativa