T'interessa

Organismes

Portals

Normativa

Normativa

Al Servei d'Ordenació i Gestió dels Ensenyaments de Règim Especial, li corresponen les següents funcions:

a) L’ordenació acadèmica i la gestió dels ensenyaments d’idiomes, artístics i esportius que no corresponguen a altres òrgans.

b) Proposar la compra dels materials i equipaments necessaris per al desenvolupament dels ensenyaments de règim especial.

c) Convocar tant premis autonòmics de música i dansa com premis extraordinaris al rendiment acadèmic en els ensenyaments esportius i artístics.

d) Fomentar, impulsar i promoure els ensenyaments de règim especial, així com totes les funcions i atribucions que corresponguen o se’ls encomanen. e) Elaborar l’ordenació i gestió de les escoles d’ensenyaments no formals de música i arts escèniques.

f) Gestionar les ajudes als ensenyaments artístics no formals de Música i d’Arts Escèniques, així com les referides als conservatoris municipals i centres autoritzats d’ensenyaments artístics.

g) Crear i mantindre actualitzat el fitxer general de centres que impartixen ensenyaments de règim especial.

h) L’elaboració i implantació dels currículums de la Comunitat Valenciana dels ensenyaments de règim especial.

i) La proposta de resolució d’equivalències d’estudis, als efectes acadèmics i professionals, entre anteriors ordenacions del sistema educatiu i l’ordenació vigent, així com entre plans d’estudi de les diferents comunitats autònomes respecte dels ensenyaments de règim especial.

j) Col·laborar en l’avaluació de la qualitat dels ensenyaments de règim especial en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

k) Gestionar les proves unificades de certificació dels ensenyaments d’idiomes, el pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP) i les proves homologades de certificació de nivell d’idiomes per als centres d’Educació Secundària i de Formació de Persones Adultes.

l) Gestionar les proves d’accés als ensenyaments esportius, de Música i Dansa, i d’Arts Plàstiques i Disseny.

m) Elaborar el mapa de centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments de règim especial.

n) Gestionar convenis d’ensenyaments de règim especial amb altres entitats o administracions

Normativa