Ensenyaments de Règim Especial

T'interessa

Organismes

Portals

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Assistència al producte gràfic imprès

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Assistència al producte gràfic imprès

Titulació: Tècnic d'Arts plàstiques i disseny en Assistència al producte gràfic imprès

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Aquest professional serà capaç de:

Col·laborar en les diferents fases del procés de producció gràfica conforme a les pautes estilístiques i tècniques del projecte.

Interpretar adequadament la informació projectual que se li subministre i dur a terme les indicacions tècniques i tipològiques del producte gràfic de què es tracte.

Transcriure correctament els textos originals, distribuir-los, adequar-los i compondre'ls d'acord amb les pautes d'estil rebudes.

Seleccionar, adequar, preparar i maquetar imatges atenint-se a les especificacions del disseny i els condicionants tècnics del procés d'impressió.

Saber executar, normalitzar i compatibilitzar la informació tècnica i, si escau, els fitxers informàtics necessaris per a la correcta impressió de productes gràfics.

Conéixer la legislació i normativa bàsica que regula el disseny i realització del producte gràfic imprés així com la referida a la seguretat i prevenció de riscos laborals.

Duració: 1600 h: 2 cursos acadèmics, inclosa la Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores semanals/curs

Fonaments del disseny gràfic

100

4

 

Tipografia

100

4

 

Mitjans informàtics

100

4

 

Història del disseny gràfic

75

 

3

Producció i impressió

125

2

3

Autoedició

300

6

6

Materials d'impressió

125

3

2

Impressió digital

150

 

6

Tècniques gràfiques

75

3

 

Fotografia digital per al producte gràfic imprés

50

 

2

Formació i orientació laboral

50

2

 

Empresa i iniciativa emprenedora

50

 

2

Idioma estranger

100

2

2

Obra final

100

 

4

Formació Pràctica en Empreses

100

 

 

Total

1600

30

30

 

Referència legislativa
  • DECRET 177/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprés, pertanyent a la família profesional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • Reial Decret 1436/2012, d'11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual i s'aproven les corresponents ensenyaments mínims.
Més informació

 

Llocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

Tractament informàtic, composició i preparació de textos per a impressió.

Tractament informàtic i preparació d'imatges per a impressió.

Separació de colors.

Preparació d'originals per a reproducció i marcat per a impressió.

Tècnic en maquetació i edició.

Interpretació de projectes de disseny gràfic publicitari, editorial i/o d'identitat i realització dels seus elements gràfics.

Interpretació d'esbossos i realització d'originals.

Obtenció, correcció i realització del tractament i composició de textos i imatges per a productes gràfics de diversa índole.