Ensenyaments de Règim Especial

T'interessa

Organismes

Portals

Escultura aplicada a l'Espectacle

Escultura aplicada a l'Espectacle

Titulació: Tècnic Superior d'Arts plàstiques i disseny en Escultura aplicada a l'Espectacle

Família professional: Escultura

Aquest professional serà capaç de:

Elaborar obres d'ornamentació, ambientació i caracterització, mitjançant tècniques escultòriques, que formen part de qualsevol mena d'espectacle a partir del propi projecte o d'un encàrrec professional determinat.

Planificar el procés de realització mitjançant la definició dels aspectes formals, funcionals, materials, estètics i de producció.

Organitzar i dur a terme les diferents fases del procés, garantint la seguretat de les operacions i realitzar els controls de qualitat corresponents fins a l'obtenció del producte acabat amb garantia de qualitat i seguretat

Duració: 2000 h: 2 cursos acadèmics, inclosa la Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

Pla d'estudis

Denominació del mòdul

Hores totals

Hores /curs

Crèdit ECTS

Dibuix artístic

150

100

50

8

Dibuix tècnic

100

100

5

Volum

200

100

100

12

Història de l'escultura

75

75

4

Aplicacions informátiques

100

100

5

Formació i Orientació laboral

50

50

3

Projectes d'escultura aplicada a l'espectacle

150

100

50

9

Materials i tecnologia d'escultura aplicada a l'espectacle

75

75

4

Escultura efímera

200

100

100

12

Taller d'estructures i muntatges

150

75

75

9

Taller de buidatge i emmotlament

200

100

100

12

Taller d'acabats policroms

150

150

9

Empresa i iniciativa emprenedora

50

50

3

Idioma estranger

100

50

50

5

Projecte integrat

100

100

12

Formació pràctica en empresas

150

150

8

Total

2000

 

 

120

Referència legislativa
Més informació

Lllocs de treball i ocupacions per a les quals qualifica el títol

Encarregat/a de taller de realització d'elements ornamentals, decoratius i escultòrics en material divers d'ús relacionat amb el món de l'espectacle.

Projectista d'obres d'ambientació escenogràfica, ornamentals, decoratives o escultòriques, en diferents materials, per a ús en qualsevol mena d'espectacle. 

Realitzador d'obres d'ambientació escenogràfica, ornamentals, decoratives o escultòriques, en diferents materials, per a ús en qualsevol mena d'espectacle. 

Creador i realitzador d'objectes ornamentals i funcionals que requerisquen processos escultòrics per a esdeveniments, reclams publicitaris, indicadors, tipografia, recreació d'àrees de descans, jardins, parcs, centres comercials i altres espais públics.

Creador i realitzador de màscares, titelles i marionetes, elements propis de teatre i festejos populars.

Responsable de realització d'attrezzo per a espectacles en viu. 

Utillero d'escena.