Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : TAPISSERIA i CORTINATGE

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : TAPISSERIA i CORTINATGE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, Confecció i PellGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tapisser de mobles. Tapisser artesanal. Tapisser de decoració auxiliar. Tapisser de vehicles. Entelador. Reparador de tendals. Operador de màquines industrials de cosir i brodar. Muntador de cortinatges i estors.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Materials i productes tèxtils.

Confecció i muntatge de cortines i estors.

Confecció d'articles tèxtils per a decoració.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa I).


Segon curs:

Atenció al client.

Entapissat de mobles.

Entapissat de murals i entelat de superfícies.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa II).


COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en TAPISSERIA I CORTINATGE.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Administració i Gestió. Arts Gràfiques. Comerç i Màrqueting. Tèxtil, confecció i pell. Vidre i Ceràmica.