Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : ARREGLAMENT I REPARACIÓ D'ARTICLES TÈXTILS I DE PELL

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : ARREGLAMENT I REPARACIÓ D'ARTICLES TÈXTILS I DE PELL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, ConfecciÓ I PellGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Sabater-reparador de calçat. Ajudant de reparació de calçat. Reparador d'articles de marroquineria. Ajudant de marroquineria. Guarnicioner. Marroquiner artesanal. Cosidor a mà o màquina domèstica. Costurero-zurcidor. Modista d'arreglaments i reparacions. Operari de confecció. Operari de modisteria.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Atenció al client.

Confecció d'articles tèxtils per a decoració.

Arreglaments i adaptacions en peces de roba i roba de llar.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.


Segon curs:

Materials i productes tèxtils.

Reparació d'articles de marroquineria i creació de xicotets articles d'albarderia.

Reparació de calçat i activitats complementàries.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en ARREGLAMENT I REPARACIÓ D'ARTICLES TÈXTILS I DE PELL.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Administració i Gestió. Arts Gràfiques. Comerç i Màrqueting. Tèxtil, confecció i pell. Vidre i Ceràmica.