Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere CICLE FORMATIU: QUÍMICA AMBIENTAL

CICLE FORMATIU: QUÍMICA AMBIENTAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: QuímicaGrau Superior 1400 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Esta figura professional dóna resposta a la demanda creixent de qualificació per a exercir funcions relacionades amb la conservació i la prevenció de la contaminació del medi ambient. Actualment, apareix de manera difusa en alguns llocs de treball: Analista d'aigua en laboratoris. Encarregat de recuperació en Indústria Paperera. Seguretat mediambiental en fabricació.

Esta figura es pot especialitzar en depuració d'aigües, reciclatge de residus i control de l'emissió de contaminants a l'atmosfera.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Organització i gestió de la protecció ambiental.

Control d'emissions a l'atmosfera.

Control de residus.

Depuració d'aigües.

Seguretat química i higiene industrial.

Relacions en l'entorn de treball.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Formació en Centres de Treball: 440 hores.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Química (LOE ó LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Química (LOE ó LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN QUÍMICA AMBIENTAL.

ESTA TITULACIÓ CONVALIDA ELS SEGÜENTS MÒDULS PROFESSIONALS:

(amb independència d'altres possibles convalidacions entre mòduls professionals, previstes totes elles en l'Orde de 20-12-01, BOE 09-01-2002 i Correcció d'Errades Orde ECD/1842/2002 de 9 de juliol, BOE 19-07-2002):

-De TS.Indústria alimentària: Tècniques de protecció ambiental, Relacions en l'entorn de treball i Formació i orientació laboral.

-De TS.Fabricació de productes farmacèutics i afins: Seguretat i ambient químic, Relacions en l'entorn de treball i Formació i orientació laboral.

-De TS.Indústries de procés de pasta i paper: Seguretat i ambient químic, Relacions en l'entorn de treball i Formació i orientació laboral.

-De TS.Indústries de procés químic: Seguretat i ambient químic, Relacions en l'entorn de treball i Formació i orientació laboral.


LA TITULACIÓ DE TÈCNIC SUPERIOR EN QUÍMICA AMBIENTAL PERMET L'ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s'actualitza i s'amplia l'annex X d'Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998,  pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en l'àmbit del sistema educatiu)

- Diplomat en Infermeria CV

- Diplomat en Fisioteràpia CV

- Diplomat en Logopedia CV

- Diplomat en Podologia CV

- Diplomat en Terapia Ocupacional CV

- Enginyer Tècnic Aeronautic (totes les especialitats)

- Enginyer Tècnic Agrícola (totes les especialitats) CV

- Enginyer Tècnic Forestal (totes les especialitats) CV

- Enginyer Tècnic Industrial (totes les especialitats) CV

- Enginyer Tècnic de Mines (totes les especialitats)

- Llicenciat en Ciències Ambientals. CV

- Llicenciat en Farmacia. CV

- Llicenciat en Química. CV

(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)