Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

CICLE FORMATIU: INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

CICLE FORMATIU: INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i MantenimentGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Instal·lador / Mantenidor d'equips de producció de calor. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions de calefacció i ACS. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions solars tèrmiques. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions d'aigua. Instal·lador / Mantenidor d'instal·lacions de gas i combustibles líquids.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Màquines i equips tèrmics.

Tècniques de muntatge d'instal·lacions.

Instal·lacions elèctriques i automatismes.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació i Orientació Laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


Segon curs:

Configuració d'instal·lacions calorífiques.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'aigua.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions de gas i combustibles líquids.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energia solar.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.


TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Llanterneria, branca Construcció i Obres. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Instal·lacions d'Aigua, Gas i Calefacció, branca Construcció i Obres. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Instal·lació i Manteniment d'Equips de Fred i Calor, branca Electricitat i Electrònica. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions de Fred, Climatització i Producció de Calor (LOGSE)