Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

CICLE FORMATIU: INSTAL·LACIÓ I MOBLAMENT

CICLE FORMATIU: INSTAL·LACIÓ I MOBLAMENT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fusta, Moble i SuroGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cap d'equips de fusters de fusta. Fuster d'armar en construcció. Fuster en general. Fuster de decorats. Ebenista i treballador assimilat. Montador-instalador de mobles. Fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Materials en fusteria i moble.

Solucions constructives.

Operacions bàsiques de fusteria.

Operacions bàsiques de mobiliari.

Control de magatzem.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


Segon curs:

Planificació de la instal·lació.

Instal·lació de mobiliari.

Instal·lació de fusteria.

Instal·lació d'estructures de fusta.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN INSTAL·LACIÓ I MOBLAMENT.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.


TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Fusta, branca Fusta. (FP1)

Tècnic Auxiliar en Fusteria i Moble, branca Fusta. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Fabricació a Mida i Instal·lació de Fusteria i Moble. (LOGSE)