Organismes

Portals

Dossier de cicle formatiu

Ves enrere GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL

GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: AgràriaGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Encarregat d'empreses de repoblacions forestals. Encarregat d'empreses que realitzen treballs de correcció hidrologicoforestal i d'inventari forestal. Encarregat d'empreses que realitzen tractaments selvícoles. Coordinador d'unitats de prevenció i extinció d'incendis forestals. Cap d'unitat de prevenció i extinció d'incendis forestals. Coordinador de vigilants d'incendis forestals. Encarregat d'empreses que realitzen treballs de lluita contra plagues i malalties forestals. Encarregat d'empreses que realitzen treballs de construcció i manteniment de camins forestals. Treballador qualificat per compte propi en treballs de reforestació, tractaments selvícoles i tractaments contra plagues i malalties forestals. Pràctic en treballs de topografia. Encarregat o capatàs forestal. Encarregat en empreses d'aprofitaments forestals. Encarregat de vivers, en general. Encarregat de propagació de plantes en viver. Encarregat de recol·lecció de llavors i fruits en altura. Encarregat d'activitats d'assistència tècnica per a la inventar, planificar i realitzar el seguiment de l'hàbitat aqüícola continental i de l'hàbitat de les espècies cinegètiques. Encarregat de repoblacions cinegètiques, piscícoles i astacícoles. E ncarregat de treballs d'adequació de l'hàbitat aqüícola continental i de les espècies cinegètiques. Encarregat de parc natural, reserva de caça de l'administració, vedat públic, entre altres, tant de l'administració com d'universitats-centres d'investigació. Treballador especialitzat en activitats de control legal de depredadors o espècies invasores. Gestor cinegètic. Coordinador de treballs de vigilància rural. Encarregat d'empreses de turisme cinegeticopiscícola. Agent forestal o semblant. Guarda d'espais naturals. Educador ambiental. Monitor de la naturalesa.MÒDULS PROFESSIONALS

 • Primer curs
  • Botànica agronòmica.
  • Fitopatologia.
  • Maquinària i instal·lacions agroforestales.
  • Gestió dels aprofitaments del medi forestal.
  • Gestió i organització del viver forestal.
  • Topografia agrària.
  • Tècniques d'educació ambiental.
  • Formació i orientació laboral.
  • Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Segon curs
  • Gestió cinegètica.
  • Defensa contra incendis forestals.
  • Gestió de la pesca continental.
  • Gestió de muntanyes.
  • Gestió de la conservació del medi natural.
  • Projecte de gestió forestal i conservació del medi.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Anglés Tècnic/Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
  • Formació en Centres de Treball.