Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

CICLE FORMATIU: FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

CICLE FORMATIU: FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SanitatGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 
Tècnic en farmàcia. Tècnic auxiliar de farmàcia. Tècnic de magatzem de medicaments. Tècnic en farmàcia hospitalària. Tècnic en establiments de parafarmàcia..MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Disposició i venda de productes.

Dispensació de productes parafarmacèutics.

Operacions bàsiques de laboratori.

Promoció de la salut.

Anatomofisiologia i patologies bàsiques.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Oficina de farmàcia.

Dispensació de productes farmacèutics.

Formulació magistral.

Primers auxilis.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 380 hores

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar de Farmàcia. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Farmàcia (LOGSE)