Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MUNTATGE D'ESTRUCTURES I INSTAL·LACIONS DE SISTEMES AERONÀUTICS

CICLE FORMATIU: AUTOMOCIÓ

CICLE FORMATIU: AUTOMOCIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i Manteniment de vehiclesGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Cap de l'àrea d'electromecànica. Recepcionista de vehicles. Cap de taller de vehicles de motor. Encarregat/da d'ITV. Pèrit/a taxador de vehicles. Cap de servei. Encarregat/da d'àrea de recanvis. Encarregat/da d'àrea comercial d'equips relacionats amb els vehicles. Cap de l'àrea de carrosseria: xapa i pintura.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Sistemes elèctrics i de seguretat i confortabilitat.

Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge.

Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars.

Elements amovibles i fixos no estructurals.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Tractament i recobriment de superfícies.

Estructures del vehicle.

Gestió i logística del manteniment de vehicles.

Tècniques de comunicació i de relacions.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball: 400 hores.

Projecte d'automoció.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN AUTOMOCIÓ.


El títol de Tècnic Superior en Automoció permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.


TITULACIONS EQUIVALENTS


Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Mecànica i Electricitat de l'Automòbil, branca Automoció. (FP2)

Tècnic Especialista en Manteniment de Màquines i Equips de Construcció i Obres, branca Construcció i Obres. (FP2)

Tècnic Especialista en Automoció, branca Automoció.(FP2)

Tècnic Superior en Automoció. (LOGSE)