Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: SOLDADURA I CALDERERIA

CICLE FORMATIU: SOLDADURA I CALDERERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fabricació MecànicaGrau Mitjà 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

a) Soldadors i oxitalladors. b) Operadors de projecció tèrmica. c) Xapistes i calderers. d) Muntadors d'estructures metàl·liques. e) Fuster metàl·lic. f) Tuber industrial d'indústria pesada.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Interpretació gràfica

Mecanitzat

Soldadura en atmosfera natural

Metrologia i assajos

Formació i orientació laboral

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

 

Segon curs:

Traçat, tall i conformació

Soldadura en atmosfera protegida

Muntatge

Empresa i iniciativa emprenedora

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés

Formació en Centres de Treball: 380 hores

 

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN SOLDADURA I CALDERERIA.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Construccions Metàl·liques (Metall). (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Soldadura i Caldereria.(LOGSE)