T'interessa

Portals

Organismes

Proves homologades

Proves homologades

PROVES HOMOLOGADES

(Data Pub. 18/04/2024) 

NORMATIVA RELACIONADA

  • ORDRE 34/2022, de 14 de juny, de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la Comunitat Valenciana
  • RESOLUCIÓ de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a l'efecte de l'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades, i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud. (DOCV 14.04.2011)
  • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a efectes d'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud. (DOCV 21.06.2011)

icona PDFPreguntes freqüents

Guia de la persona candidata 2023-2024
Guia de la persona candidata per a les proves homologades (2023-2024)

Fitxes d’avaluació / Rúbriques

Exemple de fitxa

Exemple de proves per a la pràctica preparatòria a classe

Correu electrònic

Formularis per als centres