Visualització de contingut web

Proves homologades

PROVES HOMOLOGADES CURS 2021/22

NORMATIVA

  • CIRCULAR per als centres d'educació secundària i formació professional sobre l'elaboració i l'administració de les proves homologades del curs 2021/22. 

 

  • RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2021, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres per al curs acadèmic 2021- 2022 de la comissió mixta prevista en l'Ordre 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana
  • ORDRE 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. (DOCV 08.11.2011)
  • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a efectes d'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud. (DOCV 21.06.2011)
  • RESOLUCIÓ de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a l'efecte de l'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades, i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud. (DOCV 14.04.2011)


INSCRIPCIÓ A LES PROVES HOMOLOGADES

Tots els centres hauran d'inscriure's l'Oficina Virtual de la Conselleria d'Educació (OVICE): https://ovice.gva.es (marcant l'apartat de: Centres sense distinció de titularitat en el subapartat: Altres) i triar la modalitat de prova.

ACCÉS A MOODLE PER ALS CENTRES INSCRITS EN LA MODALITAT UNIFICADA

 

Les proves de la modalitat unificada es descarregaran des de la plataforma moodle el mateix dia de l'examen a les 9:00 h, si l'examen és a les 11:30 h, i a les 13:30 h, si l'examen és a les 16:00 h. L'accés a moodle es farà des de la pàgina http://cefire.edu.gva.es/

 

ATENCIÓ! És convenient que els centres inscrits en aquesta modalitat accedisquen a la plataforma abans del dia de la prova per assegurar-se que no es tenen problemes d'accés.

Instruccions d'accés a Moodle i de recuperació de contrasenya.

 

Guia de la persona candidata 2021-2022 Especificacions 2021-2022

Guia de la persona candidata per a les proves homologades per als alumnes d'educació secundària i formació professional (2021-2022).

Especificacions aprovades per la Comissió Mixta (2021-2022).

Fitxes d'avaluació
Expressió i interacció escrita Expressió i interacció oral
Model de fitxa
Model de fitxa per a l'expressió oral
Portades
Model portada prova Model portada destreses
Models de proves
Manuals per a la gestió de les proves en ITACA
 
Calendari per a la realització de les proves (Annex únic Orde 20/2011)
Sol·licitud de prova individual, conjunta o unificada. Abans del 31 d'octubre.
Sol·licitud de participació en la prova en el centre docent corresponent. Un mes abans de l'inici de la prova.
Publicació de les llistes provisionals. En el termini de dos dies hàbils després de finalitzar el període de sol·licituds  de participació.
Esmena de sol·licituds Deu dies hàbils després de la seua publicació.

Publicació de llistes definitives.

Publicació de l'estructura dels exercicis corresponents a cadascuna de les destreses.

Quinze dies abans de la realització de la prova.
Publicació de qualificacions. Abans del 10 de març.
Dates de la modalitat unificada del curs 2021-2022
Anglés 7 de febrer de 2022 a les 16h o 9 de febrer de 2022 a les 11.30h
Francés 14 de febrer de 2022 a les 11.30h
Alemany 17 de febrer de 2022 a les 11.30h
Italià 18 de febrer de 2022 a les 11.30h