Visualització de contingut web

Oficina de Drets Lingüístics (ODL)

 

El Govern Valencià va aprovar en el Consell de 24 de novembre de 2017 la creació i regulació de l'Oficina de Drets Lingüístics. El Decret 187/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regula el funcionament de l'Oficina de Drets Lingüístics, publicat en el DOGV de 18 de desembre de 2017, determina l'objecte, l'àmbit d'actuació i les funcions de l'Oficina de Drets Lingüístics així com el procediment a seguir per a la formulació de reclamacions, suggeriments i consultes en matèria de drets lingüístics.

Per difondre l'ODL hem elaborat un cartell i un tríptic informatiu de les funcions i del funcionament de l'Oficina.

Presentació de la memòria de 2018 de l'Oficina de Drets Lingüístics

El 24 de setembre de 2019, com a part dels actes de celebració del Dia Europeu de les Llengües, l'ODL ha lliurat a les Corts Valencianes i a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana la memòria d'activitats de 2018, que recull informació sobre la gestió de les incidències presentades a l'oficina durant l'any 2018. La memòria és un balanç anual que conté dades per informar sobre diversos aspectes de l'ODL que poden interessar a la ciutadania.

Preguntes més freqüents

Què són els drets lingüístics?

La legislació europea, estatal i autonòmica reconeixen a la ciutadania uns drets relacionats amb el coneixement i l'ús de les llengües, és el que es coneix com drets lingüístics.

En alguns casos la protecció jurídica està vinculada al caràcter oficial de la llengua. És el cas de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei d'ús i ensenyament del valencià, però no sempre és així. De la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries es deriven drets lingüístics sobre l'ús de llengües que no són oficials al territori o país on es parlen.

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que valencià i castellà són els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, que tots tenen dret a conèixer-los i a usar-los i que la Generalitat garantirà l'ús normal de les dos llengües. A més a més també proclama que ningú podrà ser discriminat per raó de la seua llengua. Aquests principis bàsics són els que arreplega també la Llei d'ús i ensenyament del Valencià que, a l'igual que l'Estatut d'Autonomia, estableix que la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià i que l'Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

En la ratificació de la signatura de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, feta per l'Estat espanyol, aquest es compromet a facilitar i promoure, en diferents àmbits de la vida pública i privada, l'ús de les llengües que les distintes comunitats autònomes, amb llengua pròpia diferent del castellà, reconeixen com a oficials. Mitjançant l'adhesió a aquest document internacional, l'Estat espanyol assumeix compromisos concrets que afecten el funcionament del seu aparell administratiu i que tenen com a objecte protegir els drets lingüístics de la ciutadania.

Per què cal una Oficina de Drets Lingüístics?

Malgrat els instruments legals que garanteixen la protecció dels drets lingüístics, la ciutadania pot trobar-se en situacions de vulnerabilitat lingüística. La Generalitat vol acabar amb aquestes situacions i una manera positiva de fer-ho és proporcionant a la ciutadania informació sobre drets lingüístics i eines per a aconseguir eradicar actuacions contràries a la convivència lingüística, és per aquest motiu que es crea l'Oficina de Drets Lingüístics, d'ara endavant ODL.

Què és el que fa l'Oficina de Drets Lingüístics?

 • Vetla pel compliment i l'aplicació de la normativa legal sobre l'ús de les llengües oficials en la Comunitat Valenciana.
 • Assessora les institucions i particulars en l'exercici dels drets lingüístics reconeguts per l'ordenament jurídic.
 • Canalitza les reclamacions, suggeriments i consultes per discriminació lingüística que formule la ciutadania.

 

Com funciona l'ODL?

L'ODL atén les reclamacions, els suggeriments i les consultes que es formulen en matèria de drets lingüístics. Amb aquesta finalitat, ofereix a la ciutadania un mecanisme que tracta de resoldre les seues demandes d'una manera àgil i eficaç. L'ODL assumirà el paper de mitjancera entre la part reclamant i la part que ha originat els fets denunciats, posant-se en contacte, no sols amb les institucions públiques sinó també amb les persones físiques i jurídiques de caràcter privat que han perjudicat amb la seua actuació els drets de la ciutadania, a fi que tinguen ocasió d'esmenar-la.

A més, l'Oficina oferirà a la part infractora el suport i els recursos adequats per a evitar que aquests tipus de comportaments es reproduïsquen en el futur.

És important senyalar que l'ODL no té caràcter sancionador i que, en conseqüència, no pot aplicar cap mesura d'aquest tipus. Aquesta no és la seua finalitat; el que fa l'ODL és proporcionar suport i consell al ciutadà per a canalitzar les reclamacions, els suggeriments i les consultes motivades per possibles vulneracions dels drets lingüístics i tractar d'eradicar-les.

L'ODL atendrà tres tipus de peticions:

 • Reclamacions de la ciutadania fent saber que els seus drets lingüístics han sigut vulnerats.
 • Suggeriments de la ciutadania amb la intenció de contribuir a la salvaguarda dels drets lingüístics en la societat i, especialment, per tal de millorar l'atenció lingüística dels serveis.
 • Consultes per a obtindre assessorament sobre els drets lingüístics i sobre la normativa que els empara.

On i com es pot presentar una reclamació, suggeriment o consulta?

Qualsevol persona física o jurídica pot presentar una reclamació, suggeriment o consulta sobre drets lingüístics. Es poden presentar:

 1. Telemàticament:
 1. De manera presencial (amb aquest formulari):
 • en el Registre General de la Generalitat

 • per correu postal

 • o per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

El correu electrònic és odl@gva.es.