Oficina de Drets Lingüístics (ODL)

Oficina de Drets Lingüístics (ODL)

L'Oficina de Drets Lingüístics (ODL) és l'òrgan de la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que tracta de garantir els drets lingüístics de la ciutadania.

L'ODL proporciona suport i consell al ciutadà atenent les consultes motivades per possibles vulneracions dels drets lingüístics. Es tracta d’assessorar i informar sobre la normativa vigent en matèria de drets lingüístics així com els recursos existents de que disposa la ciutadana per tal de canalitzar les seues queixes quan pateix alguna situació de discriminació pel fet d’usar i parlar en valencià.

L’ODL només pot informar i assessorar, no pot admetre ni tramitar queixes o reclamacions ni remetre-les a altres organismes. El que farà serà informar sobre drets lingüístics i sobre els recursos disponibles per presentar la queixa corresponent en cas que la persona estiga interessada en reclamar o queixar-se.

 

Preguntes més freqüents

La legislació europea, estatal y autonòmica reconeixen a la ciutadania uns drets relacionats amb el coneixement i l'ús de les llengües, és el que es coneix com drets lingüístics.

En alguns casos la protecció jurídica està vinculada al caràcter oficial de la llengua. És el cas de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià però no sempre és així. De la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries es deriven drets lingüístics sobre l'ús de llengües que no són oficials al territori o país on es parlen.

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que valencià i castellà són els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, que tots tenen dret a conèixer-los i a usar-los i que la Generalitat garantirà l'ús normal de les dos llengües. A més a més també proclama que ningú podrà ser discriminat per raó de la seua llengua. Aquests principis bàsics són els que arreplega també La Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià que, al igual que l'Estatut d'autonomia, estableix que la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià i que l'Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

En la ratificació de la signatura de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries feta per l'Estat Espanyol aquest es compromet a facilitar i promoure, en diferents àmbits de la vida pública i privada, l’ús de les llengües que les distintes comunitats autònomes, amb llengua pròpia diferent del castellà, reconeixen com a oficials. Mitjançant l'adhesió a aquest document internacional, l'Estat espanyol assumeix compromisos concrets que afecten el funcionament del seu aparell administratiu i que tenen com a objecte protegir els drets lingüístics de la ciutadania.

Malgrat els instruments legals que garanteixen la protecció dels drets lingüístics, la ciutadania pot trobar-se en situacions de vulnerabilitat lingüística. La Generalitat vol acabar amb aquestes situacions i una manera positiva de fer-ho és proporcionant a la ciutadania informació sobre drets lingüístics i eines per a aconseguir eradicar actuacions contràries a la convivència lingüística, és per aquest motiu que es crea l'Oficina de Drets Lingüístics, d'ara endavant ODL.

  • Vetla pel compliment i l’aplicació de la normativa legal sobre l’ús de les llengües oficials en la Comunitat Valenciana.
  • Assessora les institucions i particulars en l’exercici dels drets lingüístics reconeguts per l’ordenament jurídic.
  • Orienta sobre la possibilitat de presentar una reclamació quan ha patit una situació de discriminació per usar el valencià.

El formulari  disponible en aquesta pàgina, emplenat amb la informació que es demana.

També es pot fer la consulta en un escrit que continga la informació anterior. El formulari o l’escrit es poden presentar per internet o presencialment utilitzant un dels dos procediment següents:

Per internet

A través d’aquest tràmit.

Presencial

Utilitzant aquest formulari emplenat i presentat en:

  • En el registre general de la Generalitat.
  • A les oficines de correus, tal com s’estableix reglamentàriament.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  • A les oficines d’assistència en matèria de registres.
  • En qualsevol altre que estableixen les disposicions vigents.

Telèfon de contacte de l'ODL: 961970015
Correu electrònic: odl@gva.es