Oficina de Drets Lingüístics (ODL)

Oficina de Drets Lingüístics (ODL)

L’Oficina de Drets Lingüístic es va crear mitjançant el Decret 187/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regula el funcionament de l’Oficina de Drets Lingüístics, regulació modificada i completada per l’article 136 de la Llei 8/2022, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i organització de la Generalitat.

Aquesta normativa i regulació determina l’objecte, l’àmbit d’actuació i les funcions de l’Oficina de Drets Lingüístics així com el procediment a seguir per a la formulació de queixes, suggeriments i consultes en matèria de vulneració de drets lingüístics.

 

QUÈ SÓN ELS DRETS LINGÜÍSTICS?

La legislació europea, estatal i autonòmica reconeixen a la ciutadania uns drets relacionats amb el coneixement i l'ús de les llengües, és el que es coneix com drets lingüístics.

La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea prohibeix «tota discriminació, i en particular l’exercida per raó de sexe, raça, color, orígens ètnics o socials, característiques genètiques, llengua, religió o conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria nacional, patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientació sexual”, inclou, per tant, expressament la llengua com a motiu de discriminació.

En alguns casos la protecció jurídica està vinculada al caràcter oficial de la llengua. És el cas de la Constitució espanyola, l'Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei d'ús i ensenyament del valencià, però no sempre és així: de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries es deriven drets lingüístics sobre l'ús de llengües que no són oficials al territori o país on es parlen.

A més a més, el dret d’usar una llengua regional o minoritària en la vida pública o privada és un dret considerat inalienable d’acord amb els principis que conté el Pacte internacional de drets civils i polítics de les Nacions Unides i segons l’esperit de la Conveni europeu de drets humans.

L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que valencià i castellà són els idiomes oficials de la Comunitat Valenciana, que tots tenen dret a conèixer-los i a usar-los i que la Generalitat garantirà l'ús normal de les dues llengües. A més a més, també proclama que ningú podrà ser discriminat per raó de la seua llengua. Aquests principis bàsics són els que arreplega també la Llei d'ús i ensenyament del valencià, que, igual que l'Estatut d'autonomia, estableix que la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià i que l'Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

En la ratificació de la signatura de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries feta per l'Estat Espanyol aquest es compromet a facilitar i promoure, en diferents àmbits de la vida pública i privada, l’ús de les llengües que les distintes comunitats autònomes, amb llengua pròpia diferent del castellà, reconeixen com a oficials.

Preguntes més freqüents

 • Vetla pel compliment i l’aplicació de la normativa legal sobre l’ús de les llengües oficials en la Comunitat Valenciana.
 • Assessora les institucions i particulars en l’exercici dels drets lingüístics reconeguts per l’ordenament jurídic.
 • Canalitza les queixes, suggeriments i consultes per discriminació lingüística que formule la ciutadania.

 

Com funciona l'ODL?

L’ODL tramita les queixes i els suggeriments que es formulen en matèria de drets lingüístics. Amb aquesta finalitat, ofereix a la ciutadania un mecanisme que tracta de resoldre les seues demandes d’una manera àgil i eficaç. L’ODL assumirà el paper de mitjancera entre la part reclamant i la part que ha originat els fets denunciats, posant-se en contacte, no sols amb les institucions públiques sinó també amb les persones jurídiques de caràcter privat que són objecte de queixa.

És important senyalar que l'ODL no té caràcter sancionador i que en conseqüència no pot aplicar cap mesura d'aquest tipus. Aquesta no és la seua finalitat; el que fa l'ODL és proporcionar suport i consell per a canalitzar les queixes i suggeriments motivades per possibles vulneracions dels drets lingüístics i tractar d'erradicar-les.

L’ODL atendrà tres tipus de peticions:

 • Queixes de la ciutadania per tal de fer saber que els seus drets lingüístics han sigut vulnerats.
 • Suggeriments de la ciutadania amb la intenció de contribuir a la salvaguarda dels drets lingüístics en la societat i, especialment, per tal de millorar l’atenció lingüística dels serveis.
 • Consultes per a obtindre assessorament sobre els drets lingüístics i sobre la normativa que els empara.

Qualsevol persona física o jurídica pot presentar una queixa, suggeriment o consulta sobre drets lingüístics amb el formulari  disponible en aquesta pàgina, emplenat amb la informació que es demana.

El formulari es pot presentar utilitzant un dels dos procediments següents:

Per internet

A través d’aquest tràmit.

Instruccions per a realitzar el tràmit telemàtic.

Presencial

Utilitzant aquest formulari emplenat i presentat en:

 • En el registre general de la Generalitat.
 • A les oficines de correus, tal com s’estableix reglamentàriament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
 • A les oficines d’assistència en matèria de registres.
 • En qualsevol altre que estableixen les disposicions vigents.

A més a més, les consultes també es poden formular per correu electrònic amb la informació bàsica que ha de contindre la sol·licitud (almenys nom i cognom).

 • Llei 8/2022, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat (article 136 i disposició derogatòria)
 • Decret 187/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regula el funcionament de l’Oficina de Drets Lingüístics (articles vigents: 1, 3 i 15)
 • Memòria de l'ODL de 2018

Correu electrònic: