Consell Social de les Llengües

Consell Social de les Llengües

L'estatut d'Autonomia estableix en l'article 9.4 que la Generalitat promourà la participació dels agents socials i de la societat civil en els afers públics.

Per a fer realitat aquest manament es crea el Consell Social de les Llengües (CSL) com a òrgan de participació social que naix per a donar veu a la pluralitat de la societat valenciana; una pluralitat que ha d'enriquir el debat i aportar idees noves on quede reflectida aquesta diversitat i, sobretot, aprofundir en l'hàbit de la participació responsable en la vida democràtica.

La corresponsabilitat de totes les persones, institucions i entitats en el procés de normalització lingüística; la col·laboració i la coordinació en la planificació de les actuacions necessàries per al seu assoliment i l'optimització dels recursos que requereix són les funcions que atorga el decret que crea i regula aquest nou òrgan.

Així, correspon al Consell Social de les Llengües:

  • Participar en el procés de normalització lingüística i impulsar-lo en els diferents àmbits sectorials representats en el CSL.

  • Avaluar els objectius i resultats de la política lingüística impulsada pel Govern valencià.

  • Estudiar i analitzar les qüestions relacionades amb la planificació i la normalització lingüístiques que li trasllade el Govern valencià, i informar sobre aquestes qüestions.

  • Articular la coordinació de les actuacions que duen a terme les diferents administracions, institucions i entitats cíviques i culturals, en matèria de política lingüística.

  • Proposar al Govern Valencià les mesures escaients que permeten optimitzar l'aplicació de les polítiques de foment i normalització del valencià.