T'interessa

Portals

Organismes

Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM)

Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM)

La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries va ser adoptada, com a convenció, el 25 de juny de 1992 pel Comité de Ministres del Consell d'Europa i va ser firmada pel Govern espanyol el mateix any 1992, encara que l'instrument de ratificació no es va depositar en el consell d'Europa fins al 2001. Va entrar en vigor l'1 d'agost de 2001.

La Carta és una convenció o tractat internacional, ratificat per l'Estat espanyol, que d'acord amb el que establix l'article 96 de la Constitució, ha passat a formar part de l'ordenament jurídic espanyol. Pretén ser la base sobre la qual es puga organitzar la protecció i el foment de totes les llengües regionals o minoritàries tradicionals d'Europa, ja que cada llengua forma part de la diversitat lingüística d'Europa i totes estes contribuïxen «al manteniment i al desenvolupament de les tradicions i la riquesa culturals d'Europa».

En l'instrument de ratificació Espanya declara que s'entenen per llengües regionals o minoritàries les «llengües reconegudes com a oficials en els estatuts d'autonomia de les comunitats autònomes del País Basc, Catalunya, Illes Balears, Galícia, València i Navarra»; i aquelles que «els estatuts d'autonomia protegixen i emparen als territoris on tradicionalment es parlen».

La Carta té dos grups de compromisos:

1. Els que s'inclouen en la part II, que afecten totes les llengües regionals o minoritàries d'un estat i que contenen una llista d'objectius i principis en què l'Estat ha de basar les seues polítiques, la seua legislació i les seues pràctiques.

2. Els que s'inclouen en la part III, dels quals l'Estat n'ha de triar «a la carta» un nombre determinat (almenys, 35).

La part IV de la Carta regula el mecanisme de control dels compromisos. D'acord amb el procediment que la mateixa Carta preveu per avaluar el compliment de les seues disposicions, els governs dels estats membres que l'han ratificada han d'enviar periòdicament un informe sobre les mesures preses per al seu compliment. Este informe, juntament amb els informes que amb la mateixa periodicitat lliuren altres institucions no governamentals dedicades al foment i la difusió d'estes llengües, les ampliacions d'informació que sol·liciten i, si cal, la informació obtinguda in situ pels observadors i experts delegats, servix al Comité d'Experts previst a l'article 17 de la Carta per a emetre el seu informe d'avaluació i la proposta de recomanacions que presenta al Comité de Ministres del Consell d'Europa.

Des de 2002 l'Estat espanyol ha presentat cinc informes l'últim dels quals correspon al període 2014-2016. En esta pàgina podeu trobar el quint informe, les recomanacions fetes pel Comité d’Experts al Consell de Ministres del Consell d’Europa i l’avaluació sobre l’aplicació d’estes recomanacions fetes a l’Estat Espanyol.

 

  • Instrument de ratificació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries publicat en el BOE
  • Text de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries
  • Informe explicatiu de la CELROM
  • 5t informe del Comité d’Experts de la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM) sobre la seua aplicació a Espanya
  • Recomanacions del Consell de Ministres del Consell d’Europa als estats membres sobre l’aplicació de la CELROM
  • Informe del Comité d’Experts d’avaluació de les recomanacions d’acció immediata contingudes en el 5t informe d’avaluació del Comité d’Experts sobre la CELROM
  • Lloc web del Consell d’Europa amb informació sobre la CELROM
  • Guia sobre l’ús del valencià elaborada pel Consell d’Europa