Visualització de contingut web

Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM)

La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries va ser adoptada, com a convenció, el 25 de juny de 1992 pel Comité de Ministres del Consell d'Europa i va ser signada pel Govern espanyol el mateix any 1992, encara que l'instrument de ratificació no es va dipositar al consell d'Europa fins al 2001. Va entrar en vigor l'1 d'agost de 2001.

La Carta és un tractat internacional, ratificat per l'Estat espanyol, que d'acord amb el que estableix l'article 96 de la Constitució, ha passat a formar part de l'ordenament jurídic espanyol. Pretén ser la base sobre la qual es puga organitzar la protecció i el foment de totes les llengües regionals o minoritàries tradicionals d'Europa, ja que cada llengua forma part de la diversitat lingüística d'Europa i totes aquestes contribueixen «al manteniment i al desenvolupament de les tradicions i la riquesa culturals d'Europa».

En l'instrument de ratificació Espanya declara que s'entenen per llengües regionals o minoritàries les «llengües reconegudes com a oficials en els estatuts d'autonomia de les comunitats autònomes del País Basc, Catalunya, Illes Balears, Galícia, València i Navarra»; i aquelles que «els estatuts d'autonomia protegeixen i emparen als territoris on tradicionalment es parlen».

La Carta té dos grups de compromisos:

1. Els que s'inclouen en la part II, que afecten totes les llengües regionals o minoritàries d'un estat i que contenen una llista d'objectius i principis en què l'Estat ha de basar les seues polítiques, la seua legislació i les seues pràctiques.

2. Els que s'inclouen en la part III, dels quals l'Estat n'ha de triar «a la carta» un nombre determinat (almenys, 35).

La part IV de la Carta regula el mecanisme de control dels compromisos. D'acord amb el procediment que la mateixa Carta preveu per avaluar el compliment de les seues disposicions, els governs dels estats membres que l'han ratificada han d'enviar triennalment un informe sobre les mesures preses per al seu compliment. Aquest informe, juntament amb els informes que amb la mateixa periodicitat lliuren altres institucions no governamentals dedicades al foment i la difusió d'aquestes llengües, les ampliacions d'informació que sol·liciten i, si s'escau, la informació obtinguda in situ pels observadors i experts delegats, serveix al Comité d'Experts previst a l'article 17 de la Carta per emetre el seu informe d'avaluació i la proposta de recomanacions que presenta al Comité de Ministres del Consell d'Europa.

Des de 2002 l'Estat espanyol ha presentat quatre informes l'últim dels quals correspon al període 2010-2013. En aquests moments les comunitats autònomes ja han enviat a l'Estat la informació corresponent al període 2013-2016, que aquest ha de tractar per enviar l'informe al Consell d'Europa.

 

  • BOE. Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. Estrasburg, 5-XI-1992
  • European Charter for Regional  or Minority Languages

Listado Documentos