T'interessa

Portals

Organismes

Programa d’acollida lingüística al poble ucraïnés

Programa d’acollida lingüística al poble ucraïnés

 

Programa d’acollida lingüística al poble ucraïnés

La Subdirecció General de Política Lingüística posa a disposició de la societat algunes ferramentes per a l’acollida lingüística del poble ucraïnés: ací podeu trobar una guia bàsica de conversa, consells sobre ferramentes de traducció simultània senzilles i pràctiques i, a més, un formulari de voluntariat de mediació lingüística perquè qualsevol persona interessada a col·laborar puga proporcionar les seues dades de contacte per a vehicular necessitats d’interpretació de persones que arriben a la Comunitat Valenciana. 

1. Guia de conversa

Guia que conté expressions i fórmules quotidianes en valencià, castellà, ucraïnés, rus i anglés.

Versió 01/04/2022 

Cliqueu la imatge per a baixar un pdf que conté tot d'expressions i frases senzilles en cinc llengües. Més avall podeu veure el mateix contingut en un format més senzill i ràpid, classificat per àrees.

2. Voluntariat

Vull ser voluntari o voluntària: ompliu el formulari de voluntariat de mediació lingüística.

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació és responsable del tractament de les dades personals que es recullen en este document i les tractarà per a gestionar la seua col·laboració com a voluntari o voluntària en mediació lingüística. Com a persona interessada té dret a sol·licitar l’accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la limitació o oposició al seu tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que s'explica en este procediment. Per a més informació, consulteu el registre d’activitat de tractament anomenat Voluntariat per a mediació lingüística.

3. Suport tecnològic per a la mediació lingüística

Els telèfons mòbils o les tauletes, amb els diferents sistemes operatius, ofereixen solucions per a la mediació lingüística per a les persones que encara no tinguen un domini suficient del valencià o el castellà.

Google Lens és una aplicació mòbil de Google, disponible tant per a Android com per a iOS.

Funcionament: instal·les l’aplicació des de la botiga d’aplicacions, enfoques el text que vols traduir, l'aplicació utilitza la càmera del mòbil per a reconèixer el text, l’analitza per a reconéixer la llengua en què està escrit, fa la traducció en temps real i, finalment, permet escoltar el resultat en la llengua de destinació: ucraïnés, rus, anglés, etc.

El resultat final es pot compartir amb altres persones o baixar-lo al dispositiu mòbil.

 Traduir és una aplicació mòbil disponible només per a iOS.

Funcionament: instal·les l’aplicació des de la botiga d’aplicacions, escrius o dictes el text que vols traduir, selecciones la llengua d’origen i la llengua de destinació, l'aplicació  analitza el text, fa la traducció en temps real i finalment et permet escoltar el resultat en la llengua de destinació. Aquesta aplicació no funciona encara en ucraïnés ni valencià.

L’aplicació permet que dues persones mantinguen una conversa i que aquesta es traduïsca de forma immediata.

logo eTranslation UE La Direcció General de Traducció de la Comissió Europea té una plataforma gratuïta, eTranslation, de traducció automàtica entre les llengües de la UE destinada a administracions públiques, empreses, etc. Han afegit l'ucraïnés i és interessant per a associacions, ONG, entitats locals..., per poder entendre's i comunicar-se. Només requerix obtindre un usuari EU login, que és fàcil i gratuït.

4. Cursos de valencià o castellà a les escoles oficials d’idiomes

Les escoles oficials d’idiomes oferixen cursos de valencià i castellà a la ciutadania per tal que el procés d’adaptació siga més fàcil i ràpid. Els cursos comencen en els nivells més bàsics (A2) i arriben al nivell més experimentat (C2). Consulteu en l’escola oficial d’idiomes més pròxima els horaris de les classes.

Vocabulari bàsic i expressions habituals - Vocabulario básico y expresiones habituales - Базова лексика і часто вживані вирази

EXPRESSIONS FREQÜENTS EXPRESIONES FRECUENTES

Часто вживані вирази

(Ucraïnés)

[chásto vzhývani výrazy]

(Pronunciació ucraïnés)

Часто употребляемые выражения

(Rus)

[chásto upotriebliáyemyie vyrazhéniya]

(Pronunciació rus)

Frequent expressions
Bon dia Buenos días Добрий день [dóbryi den'] Добрый день [dóbriy dien'] Good morning
Bona vesprada Buenas tardes Добрий вечір [dóbryi véchir] Добрый вечер [dóbryi vécher] Good afternoon
Bona nit Buenas noches Доброї ночі [dóbroyi nóchi] Доброй ночи [dóbroy nóchi] Good evening
Com et diuen? ¿Cómo te llamas? Як тебе звати? [yak tebe zváty] Как тебя зовут? [kak tebiá zovút] What is your name? (informal)
Com estàs? ¿Cómo estás? Як ти? [yak ty] Как ты? [kak ty] How are you?
Bé, i tu? Bien, ¿y tú? Добре, а ти? [dóbre, a ty] Хорошо, а ты? [joroshó, a ty] Good, and you?
Fins després Hasta luego Невдовзі побачимося [nevdóvzi pobáchymоsia] Скоро увидимся [skóro uvídimsia] See you later
Adeu Adiós До побачення [do pobáchennia] До свидания [do svidániya] Goodbye
Per favor Por favor Будь ласка [bud' láska] Пожалуйста [pozháluista] Please
Gràcies Gracias Дякую [diákuiu] Спасибо [spasíbo]  Thank you
Ho sent. Perdó! Lo siento. ¡Perdón! Перепрошую. Вибачте! [perepróshuyu. výbachte] Извините. Простите! [izvinítie. prostítie] I am sorry. Sorry!
No l'entenc No lo entiendo Я не розумію [ya ne rozumíyu] Я не понимаю [ya nié ponimáiu] I do not understand
On està el bany, per favor? Donde está el baño, por favor? Будь ласка, де знаходиться туалет? [bud' láska, de znakhódytsua tualét] Пожалуйста, где находится туалет? [pozháluista, gdie nakhóditsia tualiét] Where is the toilet, please?
M'he perdut. Em pot ajudar? Me he pedido. ¿Me puede ayudar? Я загубився. Ви могли б мені допомогти? [ya zagubývsia. vy moglý b mení dopomogtý] Я потерялся. Вы могли бы мне помочь? [ya potieriálsia. Vy moglí by mnie pomóch'] I am lost. Can you help me?

Salutacions i fórmules de cortesia Saludos y fórmulas de cortesía Привітання і ввічливі звертання [pryvitánnia i vvíchlyvi zvertánnia] Приветствия и вежливые обращения [priviétstviya i viézhlivyie obrashchéniya] Greetings and courtesy
Benvingut Bienvenido Вітаємо [vitáyemo] Приветствуем [privétstvuiem] Welcome (to a male)
Benvinguda Bienvenida Вітаємо [vitáyemo] Приветствуем [privétstvuiem] Welcome (to a female)
Benvinguts Bienvenidos Ласкаво просимо [laskávo prósymo] Добро пожаловать [dobró pozhálovat'] Welcome (to multiple men or a mixed group)
Benvingudes Bienvenidas Ласкаво просимо [laskávo prósymo] Добро пожаловать [dobró pozhálovat'] Welcome (to multiple women)
Hola! ¡Hola! Привіт [pryvít] Привет [privét] Hello!
Bon dia Buenos días Добрий день [dóbryi den'] Добрый день [dóbriy dien'] Good morning
Bona vesprada Buenas tardes Добрий вечір [dóbryi véchir] Добрый вечер [dóbryi vécher] Good afternoon
Bona nit Buenas noches Доброї ночі [dóbroyi nóchi] Доброй ночи [dóbroy nóchi] Good evening
Com va tot? ¿Cómo va todo? Як справи? [yak správy] Как дела? [kák dielá] How is it going?
Com estàs? ¿Cómo estás? Як ти? [yak ty] Как ты? [kak ty] How are you?
Bé, i tu? Bien, ¿y tú? Добре, а ти? [dóbre, a ty] Хорошо, а ты? [joroshó, a ty] Good, and you?
Com et diuen? ¿Cómo te llamas? Як тебе звати? [yak tebe zváty] Как тебя зовут? [kak tebiá zovút] What is your name? (informal)
Hola, el meu nom és ____ Hola, mi nombre es ____ Привіт, мене звати ____ [pryvít, mené zváty ____] Привет, меня зовут ____ [privét, meniá zovút ____] Hello, my name is ____
Encantat de conéixer-te Encantado de conocerte Радий познайомитися [rádyi poznaiómytysia] Рад познакомиться [rad poznakómit'sia] Pleased to meet you (spoken by a man)
Encantada de conéixer-te Encantada de conocerte Рада познайомитися [ráda poznaiómytysia] Рада познакомиться [rada poznakómit'sia] Pleased to meet you (spoken by a woman)
Quants anys tens? ¿Cuántos años tienes? Скільки тобі років [skíl'ky tobí rókiv] Сколько тебе лет [skól'ko tebié liet] How old are you?
Tinc ____ anys Tengo ____ años Мені ____ років [mení ____ rókiv] Мне ____ лет [mnié ____ liet] I am ____ years old
Fins després Hasta luego Невдовзі побачимося [nevdóvzi pobáchymоsia] Скоро увидимся [skóro uvídimsia] See you later
A reveure Hasta la vista До побачення [do pobáchennia] До свидания [do svidániya] So long
Fins demà Hasta mañana До завтра [do závtra] До завтра [do závtra] See you tomorrow
Fins prompte Hasta pronto До скорого [do skórogo] До скорого [do skórogo] See you soon (more time than hasta ahora)
Adeu Adiós До побачення [do pobáchennia] До свидания [do svidániya] Goodbye
Per favor Por favor Будь ласка [bud' láska] Пожалуйста [pozháluista] Please
Gràcies Gracias Дякую [diákuiu] Спасибо [spasíbo]  Thank you
De res De nada Немає за що [nemáie za shcho] Не за что [nie za chto] You are welcome
Так [tak] Да [da] Yes
No No Ні [ni] Нет [niet] No
Perdone Perdone Вибачте [výbachte] Извините [izvinítie] Excuse me
Ho sent. Perdó! Lo siento. ¡Perdón! Перепрошую. Вибачте! [perepróshuyu. výbachte] Извините. Простите! [izvinítie. prostítie] I am sorry. Sorry!

Demanar ajuda Pedir ayuda Прохання допомоги [prokhánnia dopomógy] Просьба помощи [prós'ba pómoshchi] Asking for help
Pot parlar més espai, per favor? ¿Puede hablar más despacio, por favor? Будь ласка, говоріть трохи повільніше. [bud' láska, govorít' trókhy povílnishe] Пожалуйста, говорите немного медленнее [pozháluista, govorítie niemnógo miédlienneie] Can you speak more slowly, please?
No l'entenc No lo entiendo Я не розумію [ya ne rozumíyu] Я не понимаю [ya nié ponimáiu] I do not understand
Com es diu açò en valencià? ¿Cómo se llama esto en valenciano? Як це називається валенсійською мовою? [yak tse nazyváiet'sia valensíys'koiu móvoiu] Как это называется на валенсийском языке? [kak eto nazyváietsia na valensíyskov iazykié] What is this called in Valencian?
Com es diu açò en castellà? ¿Cómo se llama esto en castellano? Як це називається іспанською мовою? [yak tse nazyváiet'sia ispáns'koyu móvoiu] Как это называется на испанском языке? [kak eto nazyváietsia na ispánskom iazykié] What is this called in Spanish?
Com es diu açò en ucraïnés? ¿Cómo se llama esto en ucraniano? Як це називається українською мовою? [yak tse nazyváiet'sia ukrayíns'koiu móvoiu] Как это называется на украинском языке? [kak eto nazyváietsia na ukraínskom iazykié] What is this called in Ukrainian?
Com es diu açò en rus? ¿Cómo se llama esto en ruso? Як це називається російською мовою? [yak tse nazyváiet'sia rosíys'koyu móvoiu] Как это называется на русском языке? [kak eto nazyváietsia na rússkom iazykié] What is this called in Russian?
Com es diu açò en anglés? ¿Cómo se llama esto en inglés? Як це називається англійською мовою? [yak tse nazyváiet'sia anglíyskoiu móvoiu] Как это называется на английском языке? [kak eto nazyváietsia na anglíyskom iazykié] What is this called in English?
Parles anglés? ¿Hablas inglés? Ви говорите англійською? [vý govóryte anglíys'koiu] Вы говорите по-английски? [vy govoríte po anglíyski] Do you speak English?
Hi ha algú ací que parle anglés ? ¿Hay alguien aquí que hable inglés? Хтось говорить англійською мовою? [khtós' govóryt' anglíyskoiu móvoiu] Кто-нибудь говорит по-английски? [któ nibúd' govorít po anglíyski] Is there anyone here who speaks English?
Estic buscant... Estoy buscando... Я шукаю… [ya shukáiu] Я ищу… [ya ishchú] I am looking for...
Necessite la seua ajuda Necesito su ayuda Мені потрібна ваша допомога [mení potríbna vásha dopomóga] Мне нужна ваша помощь [mnié nuzhná vásha pómoshch] I need your help
És una emergència Es una emergencia Це терміново [tsé terminóvo] Это срочно [éto sróchno] It is an emergency
He perdut la maleta He perdido mi maleta Я загубив свою валізу [ya zagubýv svoiú valízu] Я потерял свой чемодан [ya poteriál svoi chiemodán] I have lost my suitcase
He perdut la cartera He perdido mi cartera Я загубив свій гаманець [ya zagubýv svíy gamanéts] Я потерял свой кошелек [ya poteriál svoi kosheliók] I have lost my wallet
Podria utilitzar el seu telèfon, per favor? ¿Podría utilizar su teléfono, por favor? Чи можу я скористатися вашим телефоном? [chý mózhu ya skorystátysia váshym telefónom] Могу ли я воспользоваться вашим телефоном? [mogú li ya vospólzovatsia váshym telefónom] Could I use your phone, please?
Auxili! ¡Socorro! Допоможіть! [dopomozhít] Помогите! [pomogítie] Help!
Ves amb compte! ¡Ten cuidado! Обережно! [oberézhno] Осторожно! [ostorózhno] Be careful!
On està el bany, per favor? ¿Donde está el baño, por favor? Будь ласка, де знаходиться туалет? [bud' láska, de znakhódytsua tualét] Пожалуйста, где находится туалет? [pozháluista, gdie nakhóditsia tualiét] Where is the toilet, please?
M'he perdut. Em pot ajudar? Me he perdido. ¿Me puede ayudar? Я загубився. Ви могли б мені допомогти? [ya zagubývsia. vy moglý b mení dopomogtý] Я потерялся. Вы могли бы мне помочь? [ya potieriálsia. Vy moglí by mnie pomóch'] I am lost. Can you help me?
No t'he entés No te he entendido Я тебе не зрозумів. [ya tebé ne zrozumív] Я тебя не понял. [ya tiebiá nie pónial] I have not understood you
Pots repetir-ho, per favor? ¿Puedes repetirlo, por favor? Ти можеш повторити, будь ласка? [ty mózhesh povtorýty, bud laska] Ты можешь повторить, пожалуйста? [ty mózhesh povtorít pozháluista] Can you repeat that, please?

Relacions familiars Relaciones familiares Родинні стосунки   Родственные отношения   Family members
Fill Hijo Син [syn] Сын [syn] Son (child)
Filla Hija Дочка [dochká] Дочь [doch'] Daughter
Pare Padre Батько [bát'ko] Отец [otiéts] Father
Mare Madre Мати [máty] Мать [mat'] Mother
Muller Esposa Дружина [druzhýna] Жена [zhená] Wife
Marit Marido Чоловік [cholovík] Муж [muzh] Husband
Germà Hermano Брат [brat] Брат [brat] Brother
Germana Hermana Сестра [sestrá] Сестра [siestrá] Sister
Avi Abuelo Дідусь [didús'] Дедушка [diédushka] Grandfather
Àvia Abuela Бабуся [babúsia] Бабушка [bábushka] Grandmother
Net Nieto Онук [onúk] Внук [vnuk] Grandson
Neta Nieta Онука [onúka] Внучка [vnúchka] Granddaughter

Salut Salud Здоров'я   Здоровье   Health
Com es troba? ¿Cómo se encuentra? Як ви себе почуваєте? [Yak vy sebé pochuváiete?] Как вы себя чувствуете? [kak vy sebiá chúvstvuiétie] How are you / is he/she feeling? (you formal)
Quina edat té vosté? ¿Qué edad tiene usted? Скільки вам років? [Skílʹky vam rókiv?] Сколько вам лет? [skól'ko vam liét] How old are you?
Li fa mal el cap? ¿Le duele la cabeza? У вас болить голова? [U vas bolýtʹ golová?] У вас болит голова? [u vas bolít golová] Do you/ does he/she have a headache? (you formal)
Necessita algun medicament? ¿Necesita algún medicamento? Вам потрібні якісь ліки? [Vam poríbni yakísʹ líky?] Вам нужны какие-нибудь лекарства? [vam nuzhný kakie nibud' liekárstva] Do you / does he/she need any medication? (you formal)
Té alguna al·lèrgia, intolerància? ¿Tiene alguna alergia, intolerancia? У вас є якась алергія, непереносимість? [U vas ye yakásʹ alergíya, neperenosýmistʹ?] У вас есть какая-нибудь аллергия, непереносимость? [u vas iést kakáia nibud' aliergía, niepierenosímost] Do you / does he/she have any allergies, intolerance? (you formal)
Estic malalt Estoy enfermo Я хворий [Ya khvóryi] Я болен [ya bólien] I am ill
Telefoneu a un metge Llame a un médico Викличте лікаря [Výklychte líkaria] Вызовите врача [výzovitie vrachá] Call a doctor

Alimentació Alimentación Харчування   Питание   Food
Menjar Comer Їсти [yísty] Есть [yést'] Eat
Beure Beber Пити [pýty] Пить [pit'] Drink
Té set? Tiene sed? Хочете пити? [khóchete pýty] Хотите пить? [khotítie pit'] Are you / is he/she thirsty? (you formal)
Ha desdejunat? ¿Ha desayunado? Ви снідали? [vy snídaly] Вы завтракали? [vy závtrakali] Have you / has he/she had breakfast? (you formal)
Ha dinat? ¿Ha comido? Ви поїли? [vy poyíly] Вы поели? [vy poiéli] Have you / has he/she eaten lunch? (you formal)
Ha sopat? ¿Ha cenado? Ви вечеряли? [vy vechérialy] Вы ужинали? [vy úzhinali] Have you / has he/she eaten dinner? (you formal)
Cullera Cuchara Ложка [lózhka] Ложка [lózhka] Spoon
Forqueta Tenedor Виделка [vydélka] Вилка [vílka] Fork
Aigua Agua Вода [vodá] Вода [vodá] Water
Suc Zumo Сік [sik] Сок [sok] Juice
Cervesa Cerveza Пиво [pývo] Пиво [pívo] Beer
Vi Vino Вино [vynó] Вино [vinó] Wine
Sal Sal Сіль [sil'] Соль [sól'] Salt
Pebre Pimienta Перець [pérets'] Перец [piérets] Pepper
Sucre Azúcar Цукор [tsúkor] Сахар [sákhar] Sugar
Soc vegetarià Soy vegetariano Я вегетаріанець [ya vegetariánets'] Я вегетарианец [ya viegietárianiets] I am a vegetarian
No menge carn No como carne Я не їм м'яса [ya ne yim miása] Я не ем мясо [ya nie yem miáso] I do not eat meat
No menge porc No como cerdo Я не їм свинину [ya ne yim svynýnu] Я не ем свинину [ya nie yem svinínu] I do not eat pork
Pa Pan Хліб [khlib] Хлеб [khliéb] Bread
Amanida Ensalada Салат [salát] Салат [salát] Salad
Arròs Arroz Рис [rys] Рис [ris] Rice
Pasta Pasta Макарони [makaróny] Макароны [makaróny] Pasta
Ous Huevos Яйця [yáitsia] Яйца [yáitsa] Eggs
Formatge Queso Сир [sýr] Сыр [sýr] Cheese
Pernil Jamón Хамон [jamón] Хамон [jamón] Ham
Pollastre Pollo Курка [kúrka] Курица [kúritsa] Chicken
Llonganisses Longanizas Ковбаса [kovbasá] Колбаса [kolbasá] Sausages
Peix Pescado Риба [rýba] Рыба [rýba] Fish

Higiene personal i complements  Higiene personal y complementos Особиста гігієна та аксесуари [osobýsta gigiyéna ta aksesuáry] Личная гигиена и принадлежности [líchnaya gigiyéna y prinadliézhnosti] Personal hygiene and accessories
Podria dir-me on són els lavabos? ¿Podría decirme dónde están los lavabos? Підкажіть, будь ласка, де вбиральні? [pidkazhít' bud' laska de vbyrálni] Подскажите, пожалуйста, где уборные? [podskazhítie pozháluista gdié ubórnyie] Could you tell me where the toilets are?
Vol dutxar-se? ¿Quiere ducharse? Хочете прийняти душ? [khóchete pryiniáty dush] Хотите принять душ? [khotítie priniát' dush] Do you / does he/she want to take a shower? (you formal)
Necessita anar al lavabo? ¿Necesita ir al baño? Вам потрібно в туалет? [vam potríbno v tualét] Вам нужно в туалет? [vam núzhno v tualiét] Do you / does he/she need to go to the toilet? (you formal)
Necessita alguna cosa d’higiene personal? ¿Necesita algo de higiene personal? Вам потрібні засоби особистої гігієни? [vam potríbni zásoby osobýstoyi gigiény] Вам нужны средства личной гигиены? [vam nuzhný sriédstva líchnoi gigiény] Do you / does he/she need something for personal hygiene?
Raspall de dents Cepillo de dientes Зубна щітка [zubná shchítka] Зубная щетка [zubnáya schétka] Toothbrush
Gel Hielo Лід [Lid] Лед [liód] Ice
Xampú Champú Шампунь [Shampún] Шампунь [Shampún] Shampoo
Compreses Compresas Прокладки [Prokládky] Прокладки [Prokládki] Sanitary pads
Tampons Tampones Тампони [Tampóny] Тампоны [tampóny] Tampons
Bolquers Pañales Підгузники [Pidgúznyky] Подгузники [podgúzniki] Nappies/diapers
Necessita alguna peça de roba? ¿Necesita alguna prenda? Вам потрібен якийсь одяг? [Vam potríben yakýisʹ ódyag?] Вам нужна какая-нибудь одежда? [vam nuzhná kakáia nibúd odiézhda] Do you/ does he/she need clothes?
Roba d’abric Ropa de abrigo Теплий одяг [téplyi ódiag] Теплая одежда [tióplaya odiézhda] Warm clothes
Roba interior Ropa interior Білизна [Bilýzna] Белье [belió] Underwear
Pantalons Pantalón Штани [Shtaný] Штаны [shtaný] Trousers
Jersei Jersey Светр [Sviter] Свитер [svíter] Jersey/sweater
Samarreta Camiseta Cорочка [Sorochka] Рубашка [rubáshka] Shirt
Sabates Zapatos Взуття [Vzuttiá] Обувь [óbuv'] Shoes
Calcetins Calcetines Шкарпетки [Shkarpétky] Носки [noskí] Socks

Hores, dies, mesos... Horas, días, meses... Години, дні, місяці [godýny, dni, mísiatsi] Часы, дни, месяцы [chasý, dni, miésiatsy] Hours, days, months
Quina hora és? ¿Qué hora es?         What time is it?
Les nou del matí Las nueve de la mañana Дев'ята ранку [deviáta ránku] Девять утра [diéviat' utrá] Nine o'clock in the morning
Les deu del matí Las diez de la mañana Десята ранку [desiáta ránku] Десять утра [diésiat' utrá] Ten in the morning
Migdia Mediodía Полудень [póluden'] Полдень [póldien'] Midday
Les tres de la vesprada Las tres de la tarde Третя година дня [trétia godýna dniá] Три часа пополудни [trí chasá popolúdni] Three in the afternoon
Minut (minuts) Minuto (minutos) Хвилина (хвилини) [khvýlyna (khvylýny)] Минута (минуты) [minúta (minúty)] Minute (minutes)
Hora (hores) Hora (horas) Година (години) [godýna (godýny)] Час (часы) [chas (chasý)] Hour (hours)
Dia (dies) Día (días) День (дні) [den' (dni)] День (дни) [den' (dni)] Day (days)
Setmana (setmanes) Semana (semanas) Тиждень (тижні) [týzhden' (týzhni)] Неделя (недели) [niediélia (niediéli)] Week (weeks)
Mes (mesos) Mes (meses) Місяць (місяці) [mísiats (mísiatsi)] Месяц (месяцы) [miésiats (miésiatsy)] Month (months)
Any (anys) Año (años) Рік (роки) [rik (roký)] Год (годы) [god (dódy)] Year (years)
Ara Ahora Зараз [záraz] Сейчас [seichás] Now
Tard Tarde Пізніше [pizníshe] Позже [pózzhe] Later/late
Després Después Потім [pótim] Потом [potóm] Afterwards
Abans de ___ Antes de ___ До ______ [do _______] До _______ [do________] Before ___
Matí Mañana Завтра [závtra] Завтра [závtra] Morning/tomorrow
Vesprada Tarde Вечір [véchir] Вечер [viécher] Later/late
Nit Noche Ніч [nich] Ночь [noch'] Night
Avui Hoy Сьогодні [siogódni] Сегодня [sievódnia] Today
Ahir Ayer Вчора [vchóra] Вчера [vcherá] Yesterday
Demà Mañana Завтра [závtra] Завтра [závtra] Morning/tomorrow
Aquesta setmana Esta semana Цього тижня [tsiógo týzhnia] На этой неделе [na étoi niediélie] This week
La setmana passada La semana pasada Минулого тижня [mynúlogo týzhnia] На прошлой неделе [na próshloi niediélie] Last week
La setmana que ve La próxima semana Наступного тижня [nastúpnogo týzhnia] На следующей неделе [na sliéduiushchei nediélie] Next week

Dilluns Lunes Понеділок [ponedílok] Понедельник [poniediélnik] Monday
Dimarts Martes Вівторок [vivtórok] Вторник [vtórnik] Tuesday
Dimecres Miércoles Середа [seredá] Среда [sriedá] Wednesday
Dijous Jueves Четвер [chetvér] Четверг [chetviérg] Thursday
Divendres Viernes П'ятниця [piátnytsia] Пятница [piátnitsa] Friday
Dissabte Sábado Субота [subóta] Суббота [subbóta] Saturday
Diumenge Domingo Неділя [nedília] Воскресенье [voskresiénie] Sunday
Mesos Meses Місяці [mísiatsi] Месяцы [miésiatsy] Months
Gener Enero Січень [síchen'] Январь [ianvár'] January
Febrer Febrero Лютий [liútyi] Февраль [fevr'al'] February
Març Marzo Березень [bérezen'] Март [mart] March
Abril Abril Квітень [kvíten'] Апрель [apriél'] April
Maig Mayo Травень [tráven'] Май [mai] May
Juny Junio Червень [chérven'] Июнь [iyún'] June
Juliol Julio Липень [lýpen'] Июль [iyúl'] July
Agost Agosto Серпень [sérpen'] Август [ávgust] August
Setembre Septiembre Вересень [véresen'] Сентябрь [sentiábr'] September
Octubre Octubre Жовтень [zhóvten] Октябрь [oktiábr] October
Novembre Noviembre Листопад [lystopád] Ноябрь [noiábr'] November
Desembre Diciembre Грудень [grúden'] Декабрь [diekábr'] December

Desplaçaments i adreces Desplazamientos y direcciones Рух і напрямки   Движение и направления   Travel and directions
Carrer Calle Вулиця [vúlytsia] Улица [úlitsa] Street
Avinguda Avenida Проспект [prospékt] Проспект [prospiékt] Avenue
Plaça Plaza Площа [plóshcha] Площадь [plóshchad'] Square
Camí Camino Проїзд [proyízd] Проезд [proyézd] Path
Carretera Carretera Дорога [doróga] Дорога [doróga] Road
Poble Pueblo Село [seló] Деревня [dieriévnia] Village
Ciutat Ciudad Місто [místo] Город [górod] City
Com puc anar ... Cómo puedo ir ... Як мені дістатися до ... [yak mení distátysia do ...] Как мне добраться до ... [kak mnié dobrát'sia do...] How can I go ...
...al centre de salut? ...al centro de salud? ... лікарні? [likárni] ... больницы? [bol'nítsy] ... to the health centre?
...a l'ajuntament? ...al ayuntamiento? ... міської адміністрації? [mis'kóyi administrátsiyi] ... городской администрации? [gorodskói administrátsii] ... to the city hall?
... a l'estació de tren? ... a la estación de tren? ... залізничного вокзалу? [zaliznýchnogo vokzálu] ... железнодорожного вокзала? [zheleznodorózhnogo vokzála] ... to the train station?
...al port? ...al puerto? ... порту? [pórtu] ... порта? [pórta] ... to the port?
... a l'estació d'autobusos? ... a la estación de autobuses? ... автобусної станції? [avtóbusnoyi stántsiyi] ... автобусной станции? [avtóbusnoi stántsii] ... to the bus station?
... a l'aeroport? ... al aeropuerto? ... аеропорту? [aeropórtu] ... аэропорта? [aeropórta] ... to the airport?
En autobús En autobús Автобусом [avtóbusom] Автобусом [avtóbusom] By bus
Quin preu té un bitllet per a ... Qué precio tiene un billete para ... Скільки коштує білет до ... [skíl'ky kóshtuie bilét do ...] Сколько стоит билет до ... [skól'ko stóit bilét do...] How much is a ticket to ...
Un bitllet per a ..., per favor Un billete para ..., por favor Один білет до ..., будь ласка [odýn bilet do ..., bud' láska] Один билет до ..., пожалуйста [odín biliét do ..., pozhálusta] A ticket to ..., please

Comerç Comercio Торгівля [torgívlia] Торговля [torgóvlia] Business
Accepten targetes de crèdit ? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Ви приймаєте кредитні картки? [vy pryimáiete kredýtni kartký] Вы принимаете кредитные карты? [vy prinimáietie kredítnyie kárty] Do you accept credit cards?
On puc canviar divises? ¿Dónde puedo cambiar divisas? Де можна обміняти валюту? [de mózhna obminiáty valiútu] Где можно обменять валюту? [gdie mózhno obmieniát' valiútu] Where can I exchange foreign currency?
Quina és la taxa per canvi de divisa? ¿Cuál es la tasa por cambio de divisa? Який курс обміну валют? [yakýi kurs óbminu valiút] Каков курс обмена валют? [kakóv kurs obmiéna valiút] What is the exchange rate?
Vols comprar això? ¿Quieres comprar esto? Хочеш це купити? [khóchesh tse kupýty] Хочешь купить это? [khóchesh' kupít' éto] Do you want to buy this?
Quants n'hi ha? ¿Cuántos hay? Скільки є? [skíl'ky yé] Сколько есть? [skól'ko iést] How many are there?
Què necessita? ¿Qué necesita? Що вам потрібно? [shcho vam potríbno] Что вам нужно? [shto vam núzhno] What do you / does he/she need? (you formal)
Quant costa? ¿Cuánto cuesta? Скільки коштує? [skíl'ky kóshtuie] Сколько стоит? [skól'ko stóit] How much is it?
El compte, per favor La cuenta, por favor Рахунок, будь ласка [rakhúnok, bud láska] Счет, пожалуйста [schiót pozháluista] The check, please.

Avisos i cartells Avisos y carteles Попередження та знаки [poperédzhennia ta znáky] Предупреждения и знаки [priédupriezhdiéniya i znáki] Notices and posters
Alerta! Aneu amb compte! ¡Cuidado! ¡Id con cuidado! Обережно!  [oberézhno] Осторожно! [ostorózhno] Take care! Be careful!
Atenció Atención Увага [uvága] Внимание [vnimániye] Attention
Perill Peligro Небезпека [nebezpéka] Опасность [otrkrýto] Danger
Obert. Obert de les 10 del matí a les 8 de la vesprada Abierto. Abierto de las 10 de la mañana a las 8 de la tarde Відчинено. Відчинено з 10 ранку до 8 вечора [vidchýneno. Vidchýneno z desiátoyi ránku do vós'moyi véchora] Открыто. Открыто с 10 утра до 8 вечера [otkrýto. Otkrýto s diésiati utrá do vos'mi véchera] Open. Open from 10 am to 8 pm
Tancat Cerrado Зачинено [zachýneno] Закрыто [zakrýto] Closed
Tanquen la porta, per favor Cierren la puerta, por favor Закрийте двері, будь ласка [zakrýite dvéri, bud' laska] Закройте двери, пожалуйста [zakróite dviéri pozháluista] Close the door, please.
Deixen passar Dejen pasar Дозвольте пройти [dozvólte proitý] Разрешите пройти [razrieshítie proití] Let them pass
Prohibit fumar Prohibido fumar Палити заборонено [palýty zaboróneno] Курить запрещено [kurít' zaprieshchenó] No smoking
Entrada Entrada Вхід [vkhid] Вход [vkhod] Entry
Eixida Salida Вихід [výkhid] Выход [výkhod] Exit
Lliure Libre Вільно [vílno] Свободно [svobódno] Free (not occupied)
Ocupat Ocupado Зайнято [záyniato] Занято [zániato] Busy
Privat Privado Приватно [pryvátno] Частное [chástnoie] Private
Silenci, per favor Silencio, por favor Тихше, будь ласка [týkhshe, bud' láska] Тише, пожалуйста [tísche, pozháluista] Quiet, please.

Números Números Числа   Числа   Numbers
Zero Cero Нуль [nul'] Ноль [nol'] Zero
U, un, uns, una, unes Uno, uno, unos, una, unas Один, одне, одні, одна, одні [оdýn, odné, odní, odná, odní] Один, одно, одни, одна, одни [odín, odnó, odní, odná, odní] One
Dos, dues Dos Два [dva] Два [dva] Two
Tres Tres Три [try] Три [tri] Three
Quatre Cuatro Чотири [chotýry] Четыре [chetýrie] Four
Cinc Cinco П'ять [piát'] Пять [pyat'] Five
Sis Seis Шість [shist'] Шесть [shest'] Six
Set Siete Сім [sim] Семь [sem'] Seven
Vuit Ocho Вісім [visim] Восемь [vósiem'] Eight
Nou Nueve Дев'ять [déviat'] Девять [diéviat'] Nine
Deu Diez Десять [désiat'] Десять [diésiat'] Ten
Onze Once Одинадцять [odynádsiat'] Одиннадцать [odínnadsat'] Eleven
Dotze Doce Дванадцять [dvanádsiat'] Двенадцать [dvienádsat'] Twelve
Vint Veinte Двадцять [dvátsiat'] Двадцать [dvátsat'] Twenty
Cinquanta Cincuenta П'ятдесят [piatdesiát] Пятьдесят [piatdiesiát] Fifty
Cent