Textos legislatius bàsics

Textos legislatius bàsics

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme ha iniciat la publicació i distribució d’una col·lecció de normativa en valencià, que vol contribuir a fer que el valencià estiga cada vegada més present en els textos i documents de les administracions públiques.

Les primeres normes publicades són la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

La publicació en valencià de la darrera versió consolidada d’aquestes normes acosta a totes les persones de l’àmbit de les administracions valencianes quatre de les lleis de consulta més freqüent en el treball diari. Aquestes publicacions també seran útils a les persones que s’incorporen al servei públic, i a estudiants que tenen el primer contacte amb les lleis o que preparen oposicions, per tal de facilitar-los conéixer en valencià els textos que els acompanyaran en la seua activitat professional.

Les imatges següents enllacen, d'esquerra a dreta, amb els textos en format electrònic, amb el web de les llibreries Llig on podeu adquirir la versió en paper a un preu molt econòmic i amb el text consolidat de cada llei.