T'interessa

Portals

Organismes

Textos legislatius bàsics

Textos legislatius bàsics

La Subdirecció General de Política Lingüística ha iniciat la publicació i distribució d’una col·lecció de normativa en valencià, que vol contribuir a fer que el valencià estiga cada vegada més present en els textos i documents de les administracions públiques.

Les primeres normes publicades són la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

L'any 2023 es publiquen la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.

La publicació en valencià de l'última versió consolidada d’estes normes apropa a totes les persones de l’àmbit de les administracions valencianes quatre de les lleis de consulta més freqüent en el treball diari. Estes publicacions també seran útils a les persones que s’incorporen al servei públic, i a estudiants que tenen el primer contacte amb les lleis o que preparen oposicions, per tal de facilitar-los conéixer en valencià els textos que els acompanyaran en la seua activitat professional.

En cada apartat, les tres imatges enllacen, d'esquerra a dreta, amb els textos en format electrònic, amb el web de les llibreries Llig, on es pot adquirir la versió en paper a un preu molt econòmic, i amb el text consolidat de cada llei.