Presentació

Presentació

Direcció General

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme assumeix les funcions de la política lingüística de la Generalitat i del multilingüisme en els àmbits no universitaris, i la gestió de les escoles oficials d'idiomes. Coordina la Comissió Interdepartamental per a l'Ús del Valencià, impulsa el desplegament de la legislació lingüística que es deriva de l'Estatut d'Autonomia i la gestió del multilingüisme.

Director general
Rubén Trenzano Juan

Secretaria de direcció 
Josep Enric Pellicer
 

Subdirecció General

La Subdirecció General planifica, dirigeix i supervisa els cinc serveis que en depenen i la gestió econòmica i administrativa de la Direcció General.

Subdirector general
Marc Jiménez Agulló