T'interessa

Portals

Organismes

Cursos de valencià

Cursos de valencià

Curs d’acreditació adreçat a la formació de lingüistes externs d’À Punt

Per tal de garantir la formació de professionals per a revisar i validar la producció lingüística elaborada per les empreses productores de formats audiovisuals, o pels estudis de doblatge amb vincle contractual amb la CVMC o amb l’SAMC, segons la Resolució de 16 de setembre de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoca un curs de formació acreditativa per a lingüistes externs d’À Punt.

Poden tramitar la matrícula en este enllaç.

Centres de formació de persones adultes

Els centres de formació de persones adultes (FPA) sostinguts amb fons públics programen dins la seua oferta formativa anual de cursos per a la promoció del coneixement de la realitat lingüística i cultural valenciana i per a la preparació de les proves d'avaluació i acreditació de coneixements i ús del valencià.

Cursos de valencià del nivell A1

Els centres públics de formació de persones adultes dependents de la conselleria competent en matèria d'educació, les entitats locals que disposen de personal tècnic amb les funcions pròpies de la promoció lingüística i les universitats públiques valencianes, tenen competències per a la formació i l'avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià.

  • Resolució de 3 d'octubre de 2023, de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual s’establixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Enllaç al procediment per a presentar la sol·licitud d'autorització.

Annex II (sol·licitud d'autorització)

  • Obertura de període extraordinari: RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2023, de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual s’obri un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per a l’autorització de centres per a la formació i l’avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià.
  • RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2023, de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual s’autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  • CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 de novembre de 2023, de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual s’autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
  • RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2024, de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual s’autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d’acord amb la Resolució de 14 de desembre de 2023, de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual s’obri un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per a l’autorització de centres per a la formació i l’avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià, de conformitat amb els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que s’establixen en la Resolució de 3 d’octubre de 2023 de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística.

Altres cursos

La resta de cursos que s'oferixen apareixen enumerats en la Resolució de 9 de juliol de 2019 entre els quals, els que corresponen als nivells de certificats oficials del Marc Europeu de Referència de les Llengües: bàsic A2, intermedis B1 i B2 i avançats C1 i C2.

A més a més, els centres de formació de persones adultes organitzen cursos de capacitació tècnica en llenguatges especialitzats dels àmbits de llenguatge administratiu, llenguatge en els mitjans de comunicació i correcció de textos, així com cursos i tallers destinats a la promoció i al coneixement de la cultura i del patrimoni valencians.

La relació de centres d'FPA es pot consultar en la guia de centres educatius.

Cursos d'estiu

Tota la informació referent als cursos d'estiu la pots consultar en el següent enllaç: https://breu.gva.es/b/QHYWRadOZL