Acreditació de requisits de titulació

Acreditació de requisits de titulació

Oposicions de 2023

NOTA INFORMATIVA: Les persones participants en l'oposició 2023 dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques, que no van superar la prova única i que apareixen publicades en l’ANNEX I, no han d'aportar documentació, ja que s'ha revisat d'ofici l'acreditació dels requisits generals i específics de titulació requerits, després de la consulta telemàtica de les seues dades.
Seran incorporades a la borsa una vegada finalitzat aquest procediment.

NOTA INFORMATIVA: Les persones participants en l'oposició 2023 dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques, que no van superar la prova única, que no formen part de la borsa de l'especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu i als qui no se'ls ha pogut acreditar d'ofici el compliment dels requisits generals i específics, ANNEX II, han de presentar documentació i seguir el procediment de la resolució 14 de novembre de 2023.

Convocatòria

Acreditació dels requisits generals i específics de titulació de les persones participants en el procediment selectiu d'ingrés en el cos dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques convocat per l'Ordre 72/2022, de 26 de desembre, que no van superar la prova única de la fase d'oposició i que no formen part de la borsa de l'especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu, per a la seua incorporació a la borsa.

Tràmit

TITULACIÓ NO ACREDITADA: En el cas que la seua titulació acadèmica no li haja acreditat per a l'especialitat presentada pot comprovar en els documents de difícil cobertura les titulacions que acrediten directament i les que necessiten requisits complementaris per a aportar-los.

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 15 de novembre de 2023 fins a les 23:59 hores del dia 23 de novembre de 2023.

Llistats Provisionals

NOTA INFORMATIVA: Les persones participants en l'oposició 2023 dels cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques que no van superar la prova única i que apareixen publicades en l'ANNEX I de la convocatòria (personal ja acreditat) de la Resolució 14 de novembre de 2023, no apareixeran en aquesta part del procediment. Aquestes es veuran reflectides, ja reordenades segons els criteris establits en la normativa de provisió llocs de treball en règim d'interinitat, en l'annex corresponent dels llistats definitius que es publicaran una vegada finalitze per complet aquest procediment.
Tots els participants que s'incorporen a la borsa, una vegada incorporats, hauran de realitzar la confirmació que establisca la resolució d'incorporació per a romandre en ella.

Tràmit

NOTA INFORMATIVA: NOMÉS poden accedir al tràmit d'esmena els docents que estan en l'annex II.b i han presentat documentació en participar en la fase presentació.

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'esmena i reclamació als llistats provisionals abastarà des de les 00:00 hores del dia 5 de desembre de 2023 fins a les 23:59 hores del dia 13 de desembre de 2023.

NOTA A causa dels problemes tècnics per a accedir al tràmit, el termini d'esmena es mantindrà obert fins a les 23.59 del 15/12/2023.

Llistats definitius

NOTA INFORMATIVA: El personal que ja formava part de les borses d'interins de les especialitas de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques que no ha prestat serveis, i haja participat en el procediment convocat per l'Ordre 72/2022, de 26 de desembre, serà reordenat en la borsa d'acord amb la Resolució de 26 de novembre de 2010 per la qual s'estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat segons l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals.

NOTA INFORMATIVA: Base Tercera, punt 4 de la Resolució: aquelles persones que no hagen presentat una sol·licitud abans de l'1 de juliol de 2024, seran excloses d'ofici de la borsa de l'especialitat en la qual han sigut incorporades.

Informació a la documentació publicada sobre l'adjudicació contínua

Accés a la sol·licitud de l'adjudicació contínua

Activació en la plataforma informàtica, participants de l'Annex I.d [fins a l'1 de juliol 2024]

  • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es

Oposicions de 2021

NOTA INFORMATIVA: Les persones participants en l'oposició 2021 del cos de mestres que no van superar la primera prova (A+B) i que apareixen publicades en l’ANNEX I, no han d'aportar documentació, ja que s'ha revisat d'ofici l'acreditació dels requisits generals i específics de titulació requerits, després de la consulta telemàtica de les seues dades. Seran incorporades a la borsa una vegada finalitzat aquest procediment.

NOTA INFORMATIVA: Les persones participants en l'oposició 2021 del cos de mestres que no van superar la primera prova (A+B), que no formen part de la borsa de l'especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu i als qui no se'ls ha pogut acreditar d'ofici el compliment dels requisits generals i específics, ANNEX II, han de presentar documentació i seguir el procediment de la resolució 25 d'octubre de 2022.

Convocatòria

Acreditació dels requisits generals i específics de titulació de les persones participants en el procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres convocat per l'Ordre 45/2021, de 28 de desembre, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i que no formen part de la borsa de l'especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu, per a la seua incorporació a la borsa del cos de mestres.

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 26 d'octubre de 2022 fins a les 23:59 hores del dia 8 de novembre de 2022.

Llistats Provisionals

NOTA INFORMATIVA: Les persones participants en l'oposició 2022 del cos de Mestres que no van superar la primera prova (A+B) i que apareixen publicades en l'ANNEX I (personal ja acreditat) de la Resolució 25 d'octubre de 2022, no apareixeran en aquesta part del procediment. Aquestes es veuran reflectides, ja reordenades segons els criteris establits en la normativa de provisió llocs de treball en règim d'interinitat, en l'annex corresponent dels llistats definitius que es publicaran una vegada finalitze per complet aquest procediment.

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'esmena i reclamació als llistats provisionals abastarà des de les 00:00 hores del dia 21 de novembre de 2022 fins a les 23:59 hores del dia 25 de novembre de 2022.

Llistats definitius

NOTA INFORMATIVA: El personal que ja formava part de la borsa de mestres interins que no ha prestat serveis, i haja participat en el procediment convocat per l'Ordre 45/2021 de 28 de desembre, serà reordenat en la borsa d'acord amb la Resolució de 26 de novembre de 2010 per la qual s'estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat segons l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals.

NOTA INFORMATIVA: S'estableix un període transitori, que finalitzarà el dia 1 de juny de 2023, perquè les persones relacionades en l'annex II presenten la documentació que acredite els requisits previstos per a la seua incorporació a la borsa. La presentació de la documentació es realitzarà mitjançant el tràmit Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494) i s’indicarà en l'apartat F:
    - SERVEI TERRITORIAL: Serveis Centrals (Direcció General)
    - MATÈRIA: Servei de Gestió de Borses de la Direcció General de Personal Docent

 

Moratòries i tràmits pendents

Activació en la plataforma informàtica, participants de l'Annex I [fins a l'1 de juny 2023] ->FINALITZADA<-
Moratòria oberta, presentació de documentació participants de l'Annex II [fins a l'1 de juny 2023] ->FINALITZADA<-

Oposicions de 2017, 2019 i 2020

NOTA INFORMATIVA: Les persones participants en l'oposició 2020 que no van superar la primera prova de la fase d'oposició (A+B), i que no formaven part de la borsa corresponent, havien de presentar els requisits de titulació en el procediment anterior, convocat en octubre i resolt per la Resolució de 13 de desembre de 2021 d'aquesta mateixa pàgina. Per això, NO han d'aportar documentació en el procediment actual i NO apareixen en els llistats d'aquesta convocatòria.

Aquelles persones que van acreditar els requisits annex I de la Resolució de 13 de desembre de 2021 d'aquesta mateixa pàgina van ser ja incorporades a borsa.

Aquelles persones que estan pendents d'acreditar els requisits de titulació annex II de la Resolució de 13 de desembre de 2021 d'aquesta mateixa pàgina) han de seguir el procediment descrit en la resolució esmentada.

Si aquest és el seu cas, consulte la Resolució de 13 de desembre de 2021 d'aquesta mateixa pàgina i tots els seus annexos i seguisca els passos indicats en la resolució.

Convocatòria

Acreditació dels requisits de titulació de les persones integrants de les borses de treball en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, incorporades a les borses de treball per la seua participació en els procediments selectius d'ingrés convocats per l'Ordre 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i per l'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 10 hores del dia 8 de març de 2022 fins a les 10 hores del dia 28 de març de 2022.

Acord d'habilitació

Llistats Provisionals

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 23 de juny de 2022 fins a les 23:59 hores del dia 30 de juny de 2022.

 

  • Termini finalitzat => Accés al tràmit telemàtic d'acreditació de titulació <=

Llistats definitius

 
  • Correu electrònic de contacte: habilitacion_bolsa@gva.es

Moratòries i tràmits pendents

Moratòria oberta, presentació de documentació participants de l'Annex III [fins a l'1 de juliol 2023] ->FINALITZADA<-

Oposicions de 2020

Convocatòria

Acreditació dels requisits generals i específics de titulació de les persones participants en el procediment selectiu d'ingrés en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional convocat per l'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i que no formen part de la borsa de l'especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu.

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 10 hores del dia 20 d'octubre de 2021 fins a les 10 hores del dia 2 de novembre de 2021.

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins a les 23:59 hores del dia 18 de novembre de 2021.

Llistats definitius

Oposicions de 2016 i 2018

Convocatòria

Acreditació dels requisits específics de titulació de les persones participants en els procediments selectius per a ingrés en el cos de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i van ser incorporades a la borsa de treball de l'especialitat corresponent mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament.

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 10 hores del dia 11 de juny de 2020 fins a les 20 hores del dia 25 de juny de 2020.

Participació

Relació de persones que han de presentar documentació per a acreditar els requisits específics de titulació, segons el que s'estableix en la Resolució de 8 de juny de 2020, amb motiu de la seua participació en els procediments selectius d'ingrés en el cos de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i van ser incorporades a la borsa de treball de l'especialitat corresponent mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament.

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 1 de desembre de 2020 fins a les 23:59 hores del dia 15 de desembre de 2020.

Acord d'habilitació

Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 22 de juny de 2021 fins a les 23:59 hores del dia 29 de juny de 2021.