Convocatòria i Petició Telemàtica

Convocatòria i Petició Telemàtica

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura.

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 19 de abril de 2024. S'obrirà l'accés des del dia 18 de abril a les 13:00 hores fins a les 02:00 hores del 19 de abril de 2024.

La pròxima convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura es publicarà pròximament.

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura per al dia 25 de maig de 2023. S'obrirà el termini a partir de les 13:00 hores fins a les 02:00 hores (a.m.) del 26 de maig de 2023.

Per a accedir als llocs d'especialitats de professors d'Educació Secundària, professors Especialistes en Sectors Singulars d'FP i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes s'haurà d'estar en possessió del requisit de formació pedagògica exigit per a aquest cos, segons consta en la convocatòria.

Per a accedir als llocs d'especialitats de catedràtics de Música i Arts Escèniques s'haurà d'estar en possessió del requisit de capacitat de tutela en els ensenyaments artístics, segons consta en la convocatòria.

EXEMPCIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DEL REQUISIT DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA
(Únicament en les especialitats 254-INFORMÀTICA i 2B8-SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES)

En aplicació de l'ACORD de 16 de gener de 2024, del Consell, per a autoritzar la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació per a l'exempció amb caràcter excepcional del requisit de formació pedagògica per a les adjudicacions del personal docent interí de les especialitats d'informàtica i sistemes i aplicacions informàtiques, podrà participar i ser adjudicat en el procediment de difícil cobertura el personal que no estiga en possessió del requisit de formació pedagògica o estiga cursant-lo actualment.

El personal que participe en aquestes especialitats sense el requisit de formació pedagògica accepta el compromís d'obtindre aquest requisit abans de la fi del curs 2025-2026, i haurà d'entregar signat el model de declaració responsable en l'acte d'adjudicació.

Document de compromís d'obtenció del requisit de formació pedagògica (especialitats 254 i 2B8)

El punt 2.5. Calendari d'adjudicacions de la RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat estableix que:

«Per a cadascun dels cossos i especialitats es podrà efectuar adjudicacions els dimarts i dijous de cada setmana.

Aquestes dates podran ser modificades per necessitats educatives i quedaran supeditades al calendari escolar, als festius que coincidisquen amb els dies assenyalats, a la inexistència de llocs a oferir i a altres circumstàncies que pogueren impedir o modificar la seua realització.

Podran quedar exceptuades d'aquest calendari algunes adjudicacions que es realitzen en els mesos de setembre i octubre en cada cos i especialitat que es podran assimilar a les adjudicacions de destins previs a l'inici del curs escolar.»

Calendari orientatiu (qualsevol modificació s'indicarà en la pàgina web):

  • Dimarts 12 de març de 2024 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA. Els llocs provisionals es publicaran el dilluns 11/03/2024 a partir de les 14 hores.
  • Dimarts 23 d'abril de 2024 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA. Els llocs provisionals es publicaran el dilluns 22/04/2024 a partir de les 14 hores.
  • Dijous 25 d'abril de 2024 ADJUDICACIÓ CONTÍNUA. Els llocs provisionals es publicaran el dimecres 24/04/2024 a partir de les 14 hores.
  • Divendres 26 d'abril de 2024 ADJUDICACIÓ DIFÍCIL COBERTURA. Els llocs provisionals es publicaran el dijous 25/04/2024 a partir de les 13 hores.
  • Divendres 15 de març de 2024 ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA. Els llocs provisionals es publicaran el dijous 14/03/2024 a partir de les 13 hores i s'obrirà l'accés al tràmit.

Es recorda que per a obtenir el requisit lingüístic és necessari haver registrat la corresponent certificació en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, abans de l'inici de la convocatòria. Els certificats expedits per la JQCV no cal registrar-los, ja estan registrats automàticament d'ofici.
Solicitud de registro de certificados de conocimientos de valenciano

L'accés a la petició telemàtica només podrà realitzar-se amb DNI electrònic, certificat digital o clau permanent.

L'adjudicació definitiva del lloc, no es farà efectiva fins que la persona tinga la credencial, i serà en la Direcció Territorial on se li donarà si la persona aspirant disposa de tots els requisits i el lloc continua lliure.

Davant l'inici de la propera convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura i tenint en compte que les sol·licituds de participació es realitzen telemàticament mitjançant DNI electrònic o certificat digital, de conformitat amb el que estableix la base 3.4, de la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció general de Centres i personal Docent, s'informa el personal sol·licitant, que el Cos Nacional de Policia, per tal de reforçar la seguretat dels certificats electrònics del DNIe que van ser expedits a partir d'abril de 2015, desactivarà temporalment la seua funcionalitat.

Web de la Policia Nacional

Es podran comunicar incidències relacionades amb l'adjudicació de difícil cobertura, mitjançant el tràmit que està definit en OVIDOC.

Accés al tràmit d'incidències per OVIDOC