Voluntarios Tribunales PAU

Voluntarios Tribunales PAU

Amb la finalitat de procedir a la designació dels vocals, professors i professores del Cos d'Ensenyament Secundari, que han de formar part dels tribunals de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) per a alumnat de SEGON CURS de BATXILLERAT del curs 2020-2021, li comunique que:

 1. En el present curs s'ha canviat el procediment i ja no es realitzarà des del centre educatiu, sinó que serà el professorat qui telemàticament, mitjançant la plataforma informàtica OVIDOC:

  Accés a OVIDOC

  realitzarà els tràmits per a presentar-se com a voluntari/a. El procediment estarà disponible des del dia 14 de gener fins el dia 28 de gener de 2021 inclòs, temps durant el qual els/les docents podran fer les gravacions i modificacions pertinents. Les instruccions relatives a la utilització de la plataforma OVIDOC per a aquest procés estan disponibles en aquest link:

  Instruccions

 2. Sols poden formar part dels tribunals, com a correctors d'una assignatura, els funcionaris de carrera del Cos de Professorat d'Ensenyament Secundari que estiguen impartint docència de la corresponent assignatura de segon curs de batxillerat pròpia de les Proves d'Accés a la Universitat en el present curs 2020-2021, o que l'hagen impartida en algun dels dos cursos anteriors.
 3. El professorat que es presente voluntari haurà de fer constar un telèfon mòbil per a facilitar el contacto amb ell/ella des de la universitat.
 4. Una vegada realitzada la sol·licitud com a voluntari/a per a participar com a Vocal Corrector/a d'alguna/s de la/les assignatures de les PAU, aquesta quedarà gravada en la plataforma informàtica i el professorat podrà imprimir-se la informació de la seua sol·licitud.
 5. Una vegada gravades los dades del professorat que òmpliga la sol·licitud, aquestes quedaran automàticament a disposició de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, y no s'haurà de realitzar cap tràmit posterior.

No obstant el que s'ha exposat, cas de plantejar-se qualsevol dubte o problema en la utilització de la plataforma, el professorat pot dirigir-se per telèfon al Servei de Suport i Assistència Informàtica (SAI).