Adjudicacions

Adjudicacions

A partir del dia 26 de febrer de 2016 els aspirants podran desactivar-se telemàticament a través del programa d'adjudicacions contínues, de la mateixa manera podran tornar a activar-se. No hi ha un període mínim de desactivació ni cal motivar-la, per la qual cosa no caldrà presentar cap document acreditatiu de la mateixa. Tampoc hi haurà penalització per estar desactivat.

La desactivació únicament podrà realitzar-se abans d'haver resultat adjudicat, en el cas que se'ls adjudique un lloc i no prenguen possessió o renuncien, quedaran exclosos de la borsa.

En data 26 de gener de 2018 s'ha publicat en el DOGV (número 8221) la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat. Segons el que disposa la Disposició Final, l'entrada en vigor de la referida resolució serà l'endemà de la seua publicació. No obstant això, a causa de l'adaptació dels procediments telemàtics d'adjudicació de llocs, la seua aplicació entrarà en vigor el dimarts 6 de febrer de 2018.

El personal integrant de les borses d'interins que posseïsquen una titulació declarada equivalent als efectes de docència en les ensenyances de formació professional i van realitzar els estudis conduents a l'obtenció del Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per a professorat tècnic i no han aportat un B1 en la llengua estrangera en el moment de finalització de la formació, podrà participar en els actes d'adjudicació de llocs per al curs 2017/2018.