Visualització de contingut web

HABILITACIONS

Habilitacions Transitòries

Convocatòria

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà des de les 10 hores del dia 29 de juny fins a les 10 hores del dia 6 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Les sol·licituds es realitzaran telemàticament, a través de la URL https://ovidoc.edu.gva.es/

Es podran sol·licitar diverses habilitacions, adjuntant el títol corresponent per a cadascuna d'elles, juntament amb una declaració de veracitat.

Seran desestimades les sol·licituds presentades fora de termini.

L'adquisició de noves especialitats no implicarà modificació en la borsa d'origen.

=> Accés a OVIDOC <=

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

[Data Pub.: 28/06/2018]

Resolució provisional

=> Accés a OVIDOC per a realitzar RECLAMACIONS <=

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

[Data Pub.: 21/02/2019]

Resolució definitiva

[Data Pub.: 01/03/2019]

Correcció d'errades

[Data Pub.: 12/07/2019]