Inspectors d'Educació

Inspectors d'Educació

Convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors d'educació accidentals.

Convocatòria

El número de sol·licitud mencionat en la base tercera, apartat 5.b, No és d'aplicació en el present procediment.

Sol·licitud

Termini de presentació de Sol·licituds i documentació: del 31 de juliol al 21 d'agost de 2017, ambdós inclosos.

Llistes provisionals

Nomenament de comissions

Llistes definitives i primeres crides

Defensa de la memòria: fase A

Defensa de la memòria: Acta final

Defensa de la memòria: llistes definitives

Fase B: llistes provisionals

Fase B: llistes definitives

Detectada una errada de transcripció, es corregeix la puntuació de
RAMÍREZ FAYOS, JOSÉ VICENTE.

Fase A : 11,27917
Fase B : 6,11000
Total : 17,38917

El que suposa la seua reubicació en l'ordre del llistat definitiu

Aspirants seleccionats