Adjudicacions de llocs de difícil cobertura

Adjudicacions de llocs de difícil cobertura

D’acord amb la base tercera de la de Resolució 23 de gener 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d’adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d’interinitat, modificada successivament per la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, la Resolució de 27 d’octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent i la Resolució de 26 de juliol de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, s’estableix el procediment següent per a l’adjudicació de llocs de treball de difícil cobertura en règim d’interinitat:

 Es consideren llocs de difícil cobertura:

  1. Els llocs de provisió voluntària que hagen quedat sense adjudicar en el procediment d'adjudicació contínua.
  2. Els llocs de provisió obligatòria que queden vacants després de l'adjudicació.

Podran optar als llocs de difícil cobertura totes les persones que estiguen interessades i que complisquen els requisits establits en la convocatòria, sempre que no es troben prestant servicis en l'àmbit de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

Els llocs s'oferiran mitjançant convocatòria pública en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació en el següent enllaç: https://www.ceice.gva.es

En la convocatòria s'especificarà el cos, l'especialitat i el centre al qual està adscrit o adscrita així com el tipus de lloc. També s'establiran els requisits generals d'admissió en els cossos docents de l'administració educativa i els requisits específics de titulació recollits en la convocatòria.

Després de la publicació, les persones interessades disposaran fins a les 02:00 hores (AM) del dia de l'adjudicació per a formalitzar la sol·licitud. La sol·licitud es realitzarà únicament a través del tràmit telemàtic específic de la seu electrònica de la Generalitat. Per a realitzar la tramitació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar de qualsevol dels certificats electrònics admesos en la mateixa seu electrònica.

El personal sol·licitant realitzarà una declaració responsable que compleix els requisits generals d'admissió en els cossos docents de l'administració educativa i que posseeix els requisits de titulació.

Les persones interessades obtindran un justificant de presentació telemàtic. Si la persona interessada realitza més d'una sol·licitud telemàtica, es considera vàlida l'última presentada en termini.

L'adjudicació de llocs es durà a terme en funció de les sol·licituds confirmades telemàticament.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i prèviament a l'adjudicació, aquestes s'ordenaran pel número de registre telemàtic que apareix en el justificant de presentació. Aquest número de registre determinarà el número d'ordre de la sol·licitud.

Per a realitzar l'adjudicació s'efectuarà un sorteig informàtic entre els números d'ordre de sol·licitud.

L'adjudicació es realitzarà, tenint en compte el següent ordre en l'adjudicació dels llocs:

a) Personal integrant de la borsa de treball de la mateixa especialitat convocada. Dins d'aquest apartat s'assignaran els llocs per ordre de borsa.

b) Personal integrant d'altres borses de treball de personal docent de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, i que complisca els requisits del lloc. En aquest apartat s'adjudicaran els llocs a partir del número resultant del sorteig, començant pel propi número extret, en ordre ascendent.

c) Personal sol·licitant que no es trobe inscrit en les borses de treball de personal docent i que complisca els requisits dels llocs. En aquest apartat, s'adjudicaran els llocs a partir del número resultant del sorteig, començant pel propi número extret, en ordre ascendent.

No obstant això, i respectant sempre l'ordre de prelació dels apartats a, b i c, el personal que posseïsca el requisit lingüístic per a l'ensenyament en valencià, degudament registrat, tindrà prioritat en l'adjudicació. 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web de la de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació https://ceice.gva.es, el llistat de les persones aspirants a les quals se'ls pot adjudicar un lloc de treball, sense perjudici que es puguen estabalir altres mitjans de comunicació personalitzats.

Les persones aspirants són les responsables de la comprovació, en la pàgina web, dels resultats que figuren en la llista de persones aspirants a les quals se'ls pot adjudicar un lloc de treball. 

Les persones assignades de forma provisional a un lloc de treball (només la primera per lloc adjudicat, excepte quan s'indique el contrari), que figuren en la llista de persones aspirants a les quals se’ls pot adjudicar el lloc, hauran de personar-se, el primer dia hàbil següent a la resolució d’adjudicació, en la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació de la província en la qual estiga situat el lloc a les 9.00h, amb la documentació acreditativa dels requisits generals i específics que exigeix el lloc adjudicat, sense perjudici de la seua posterior comprovació, quan aquesta siga requerida.

La Direcció Territorial corresponent comprovarà que el lloc pendent d’adjudicació continua sense cobrir i que la persona aspirant disposa de tots els requisits establits. Les destinacions adjudicades seran irrenunciables.

Després de les verificacions establides en el paràgraf anterior, es procedirà a emetre la credencial d’adjudicació del lloc a la persona aspirant. Una vegada s’haja emés la credencial, el lloc es considerarà ja adjudicat.

D’altra banda, cada Direcció Territorial disposarà de la llista de les persones aspirants a l’adjudicació d’un lloc, per l’ordre establit en l’apartat 3.5, per cridar a la persona següent o següents de la llista quan no s’haja pogut realitzar l’adjudicació del lloc, ja siga perquè no es persone en la Direcció Territorial la primera persona seleccionada per a ser adjudicada, o bé quan aquesta no complisca els requisits per a ocupar el lloc; en aquest cas, es procedirà a cridar les persones aspirants, segons l’ordre en el qual figuren en el llistat, fins que el lloc oferit siga adjudicat. Per tant, el lloc s’adjudicarà a la primera persona aspirant que complisca tots els requisits generals i específics, d’acord amb el que s’estableix en la base 3.5, sempre que en el moment d’emetre la credencial d’adjudicació el lloc continue sense cobrir. Una vegada esgotada la llista, els llocs oferits que queden sense adjudicar hauran d’incorporar-se a la següent convocatòria d’adjudicació contínua de llocs de treball.

Les persones adjudicades hauran d’incorporar-se al seu lloc el primer dia hàbil després de l’adjudicació i l’emissió de la credencial. El personal aspirant al qual se li adjudique una plaça pel procediment descrit en els apartats 3.5 b i c quedarà incorporat a la borsa de treball de l’especialitat convocada en les mateixes condicions que les persones funcionàries interines integrants de la corresponent borsa. Passarà a situar-se en la borsa de l’especialitat, en el moment de l’actualització de les borses al final del curs escolar, darrere de l’última persona interina amb serveis del curs escolar vigent i l’ordre d’incorporació quedarà determinat per l’inici de la prestació de serveis.
Si després de l’adjudicació del lloc la persona adjudicada no poguera prendre possessió per no estar disponible el lloc adjudicat, es procedirà de la mateixa manera a aquesta incorporació a la borsa de treball de l’especialitat corresponent.
Les persones adjudicades que després de l’adjudicació d’un lloc no pogueren prendre possessió per no estar disponible el lloc adjudicat i que abans de la finalització del curs acadèmic presten serveis en l’especialitat, passaran a situar-se en la borsa de l’especialitat en el moment de l’actualització de les borses, a la fi del curs escolar i darrere de l’última persona interina amb serveis del curs escolar vigent; així, l’ordre d’incorporació quedarà determinat pel començament de la prestació de serveis.

En els casos de les persones que després de ser adjudicades no pogueren prendre possessió per no estar disponible el lloc adjudicat i que en finalitzar el curs acadèmic no hagen prestat serveis en l’especialitat corresponent, en el moment de l’actualització de les borses a la fi del curs escolar, seran recol·locades en la borsa de l’especialitat, darrere de l’última persona interina sense serveis.
No obstant això, la persona aspirant que no estiga en possessió dels requisits generals d’accés a la funció pública o els requisits específics de titulació exigits per a cada especialitat haurà de desactivar-se de la borsa fins que els puga acreditar. En cas que no es desactive i resulte adjudicada, quedarà exclosa de la borsa.
En aquelles especialitats en què així es determine, la incorporació a la borsa corresponent de manera definitiva estarà condicionada a la superació de les proves que la Direcció General de Personal Docent puga convocar, d’acord amb el que s’especifica en la disposició addicional cinquena de la Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d’Educació, per la qual s’acorda la publicació de l’acord subscrit per la Conselleria d’Educació i les organitzacions sindicals pel qual s’estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat.