Adjudicacions de llocs de difícil cobertura

Adjudicacions de llocs de difícil cobertura

De conformitat amb el que establix la base tercera de la Resolució de 27 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Personal Docent per la qual es modifica la Resolució de 31 de juliol de 2020, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat, es consideraran llocs de difícil cobertura:

  1. Els llocs de provisió voluntària que hagen quedat sense adjudicar en el procediment d'adjudicació contínua.
  2. Els llocs de provisió obligatòria que queden vacants després de l'adjudicació.

Quan existisquen llocs de difícil cobertura vacants, es convocaran per a la seua provisió en la pàgina web, per mitjà de la publicació d'un annex amb la relació de llocs oferits i s'especificarà el cos, especialitat, centre a què estiga adscrit o adscrita així com tipus de lloc. També s'establiran els requisits generals d'admissió en els cossos docents de l'administració educativa i els requisits específics de titulació recollits en la convocatòria.
Podran optar als llocs de difícil cobertura totes les persones que estiguen interessades i que complisquen els requisits establits en la convocatòria, sempre que no es troben prestant servicis en l'àmbit de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Després de la publicació, les persones interessades disposaran fins a les 02:00 hores (AM) del dia de l'adjudicació per a formalitzar la sol·licitud. La sol·licitud es realitzarà únicament a través del tràmit telemàtic específic de la seu electrònica de la Generalitat. Per a realitzar la tramitació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar de qualsevol dels certificats electrònics admesos en la mateixa seu electrònica.

El personal sol·licitant realitzarà una declaració responsable de què compleix els requisits generals d'admissió en els cossos docents de l'administració educativa i que posseeix els requisits de titulació.

Les persones interessades obtindran un justificant de presentació telemàtic. Si la persona interessada realitzara més d'una sol·licitud telemàtica, es considera vàlida l'última presentada en termini.

L'adjudicació de llocs es durà a terme en funció de les sol·licituds confirmades telemàticament.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i prèviament a l'adjudicació, aquestes s'ordenaran pel número de registre telemàtic que apareix en el justificant de presentació. Aquest número de registre determinarà el número d'ordre de la sol·licitud.

Per a realitzar l'adjudicació s'efectuarà un sorteig informàtic entre els números d'ordre de sol·licitud.

L'adjudicació es realitzarà, tenint en compte el següent ordre en l'adjudicació dels llocs:

a) Personal integrant de la borsa de treball de la mateixa especialitat convocada. Dins d'aquest apartat s'assignaran els llocs per ordre de borsa.

b) Personal integrant d'altres borses de treball de personal docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i que complisca els requisits del lloc. En aquest apartat s'adjudicaran els llocs a partir del número resultant del sorteig, començant pel propi número extret, en ordre ascendent.

c) Personal sol·licitant que no es trobe inscrit en les borses de treball de personal docent i que complisca els requisits dels llocs. En aquest apartat, s'adjudicaran els llocs a partir del número resultant del sorteig, començant pel propi número extret, en ordre ascendent.

No obstant això, i respectant sempre l'ordre de prelació dels apartats a, b i c, el personal que posseïsca el requisit lingüístic per a l'ensenyament en valencià, degudament registrat, tindrà prioritat en l'adjudicació. Així mateix, i en aplicació del Reial decret llei 31/2020, aquesta prioritat s'aplicarà també al personal que tinga el Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica equivalent per als llocs de professorat tècnic de Formació Professional, aquesta formació podrà acreditar-se d'acord amb el que s'estableix en la Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General de Politica Educativa.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web de la de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport https://ceice.gva.es, el llistat del personal aspirant al qual se li ha adjudicat un lloc de treball, sense perjudici que puguen establir-se altres mitjans de comunicació personalitzats.

El lloc s'adjudicarà a la primera persona aspirant que complisca tots els requisits generals i específics, d'acord amb el que s'estableix en la base 3.5.

Les persones aspirants seran les responsables de la comprovació dels resultats de l'adjudicació en la pàgina web. Les destinacions adjudicades seran irrenunciables.

Les persones a les quals se'ls adjudique un lloc hauran de personar-se, el primer dia hàbil següent a la resolució d'adjudicació, en la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la província en la qual estiga situat aquest lloc, amb la documentació acreditativa dels requisits generals i específics que exigeix el lloc adjudicat, sense perjudici de la seua comprovació, quan siga requerit. Mentre es mantinga la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 hauran de presentar-se en la direcció territorial a l'hora en què se'ls cite mitjançant l'avís que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Una vegada finalitze la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19, la presentació en la direcció territorial corresponent es realitzarà a les 09:00 hores.

D'altra banda, cada direcció territorial disposarà del llistat de les persones sol·licitants a les quals no se'ls ha adjudicat lloc, per l'ordre establit en l'apartat 3.5, per a cridar a la persona següent o següents de la llista quan la persona a qui se li ha adjudicat un lloc no es persone en la direcció territorial o no complisca els requisits per a ocupar el lloc, fins que el lloc oferit siga adjudicat. Una vegada esgotada la llista, els llocs oferits que queden sense adjudicar hauran d'incorporar-se a la següent convocatòria d'adjudicació contínua de llocs de treball.

Una vegada finalitzat aquest acte, cada direcció territorial procedirà a cobrir aquells llocs que no s'hagen adjudicat, a través d'una nova crida, i per a això, disposarà del llistat de persones sol·licitants als quals no se'ls ha adjudicat lloc, per l'ordre establit en l'apartat 3.5 de la Resolució de 23 de febrer de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per a cridar al següent o següents de la llista, quan a la persona a qui se li haja adjudicat un lloc no es persone en la direcció territorial o no complisca els requisits per a ocupar el lloc.

Aquesta crida s'efectuarà entre les 11.00 i 15.00 hores per telèfon, realitzant-se dues telefonades consecutives, en intervals de 10 minuts, per cada persona sol·licitant. Transcorregut aquest interval, sempre que resulte impossible la seua localització o la persona sol·licitat renuncie a la provisió del lloc, la direcció territorial responsable del procediment procedirà a cridar a la persona sol·licitat següent de la llista i, així successivament.

El personal aspirant al qual se li adjudique una plaça pel procediment descrit en els apartats 3.5 b i c quedarà incorporat en la borsa de treball de l'especialitat convocada en les mateixes condicions que el funcionariat interí integrant de la corresponent borsa. Passaran a situar-se en la borsa de l'especialitat, en el moment de l'actualització de les borses al final del curs escolar, darrere de l'última persona interina amb serveis del curs escolar vigent i l'ordre d'incorporació quedarà determinat pel començament de la prestació de serveis.

No obstant això, la persona aspirant que no estiga en possessió del requisits generals d'accés a la funció pública i els requisits específicos de titulació exigits pera a cada especialidad haurà de desactivar-se de la borsa fins que els puga acreditar. En cas de no desactivar-se i resultar adjudicat, quedarà exclosa d'aquesta.

En aquelles especialitats que així es determine, la incorporació a la corresponent borsa de forma definitiva, estarà condicionada a la superació de les proves que la Direcció General de Personal Docent puga convocar conforme al que especifica la disposició addicional cinquena de la Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda la publicació de l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals pel qual s'estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.