Integració al cos de Secundària

Integració al cos de Secundària

Convocatòria

Ordre 7/2023, de 15 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’integració del professorat del cos a extingir de professores i professors tècnics de Formació Professional en el cos de professores i professors d’Ensenyament Secundari.

Sol·licitud

La tramitació del procediment tindrà caràcter electrònic i s’iniciarà a instàncies de la persona interessada, que haurà de formular la sol·licitud d’integració, conforme al model que figura com a annex I, a través la plataforma OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es/)

=> Accés a OVIDOC <=

Accés a OVIDOC

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present ordre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, és a dir, des del dia 21 de març de 2023 fins al dia 20 d'abril de 2023.