Integració al cos de Secundària

Integració al cos de Secundària

Convocatòria

Ordre 7/2023, de 15 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’integració del professorat del cos a extingir de professores i professors tècnics de Formació Professional en el cos de professores i professors d’Ensenyament Secundari.

La tramitació del procediment tindrà caràcter electrònic i s’iniciarà a instàncies de la persona interessada, que haurà de formular la sol·licitud d’integració, conforme al model que figura com a annex I, a través la plataforma OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es/)

TERMINI ORDINARI (termini tancat)

Sol·licitud

=> Accés a OVIDOC <=

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present ordre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, és a dir, des del dia 21 de març de 2023 fins al dia 20 d'abril de 2023.

Llistat provisional

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'esmena i reclamació als llistats provisionals serà des de les 00.00 hores del dia 12 de juny de 2023 fins a les 23.59 hores del dia 23 de juny de 2023.

Llistat definitiu

El termini de presentació del tràmit telemàtic de recurs de reposició contra els llistats definitius serà des de les 00.00 hores del dia 11 de juliol de 2023 fins a les 23.59 hores del dia 10 d'agost de 2023.

Aprovació de l'expedient

TERMINI EXTRAORDINARI

Sol·licitud 

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 19 de gener de 2026.