Acreditació de titulació del professorat tècnic d'FP per a Secundària

Acreditació de titulació del professorat tècnic d'FP per a Secundària

Convocatòria

Resolució de 8 de juny de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d'acreditació de titulació del personal que forma part de les llistes d'aspirants a la provisió de llocs en règim d'interinitat de les especialitats a extingir de professorat tècnic de Formació Professional, que s'han integrat a les corresponents especialitats de professorat d'Ensenyament Secundari.

TERMINI ORDINARI (tancat)

Sol·licitud

La tramitació del procediment tindrà caràcter electrònic i s’iniciarà a instàncies de la persona interessada, que haurà de formular la sol·licitud d’acreditació, conforme al tràmit [Acreditació de titulació del personal en borsa de les especialitats a extingir del cos de professorat tècnic d'FP que passen a Secundària (INTERINS)], a través la plataforma OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es/)

Termini finalitzat => Accés als tràmits telemàtics de sol·licitud <=

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud serà des de les 10.00 hores del dia 09 de juny de 2023 fins a les 10.00 hores del dia 23 de juny de 2023

Llistats Provisionals i Subsanació

Accés a OVIDOC

AVÍS: El personal que no tinga accés a OVIDOC haurà de realitzar el tràm d’habilitació d'accés a aquesta plataforma, tal com es descriu en la base segona de la resolució de convocatòria d'aquest procediment.
Enllaç al tràmit d'habilitació de l'accés OVIDOC

Termini finalitzat => Accés als tràmits telemàtics de sol·licitud <=

El termini de presentació del tràmit telemàtic de subsanació serà des de les 10.00 hores del dia 05 de juliol de 2023 fins a les 10.00 hores del dia 12 de juliol de 2023

TERMINI EXTRAORDINARI

Sol·licitud 

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 19 de gener de 2026.

AVÍS: En el tràmit Z dirigit a la direcció general amb competències en matèria de personal docent es posarà en el camp MATÈRIA: Servei de Gestió de Borses de Personal Docent.

Resolucions