Adjudicacions Contínues en Règim d’Interinitat

Adjudicacions Contínues en Règim d’Interinitat

Amb l'objecte de complir amb la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, les adjudicacions es realitzaran per mitjà del sistema d'adjudicació contínua. Podran efectuar-se adjudicacions els dimarts i dijous de cada setmana. Estes dates podran ser modificades per necessitats educatives i quedaran supeditades al calendari escolar, als festius, a la inexistència de llocs a oferir i a altres circumstàncies que pogueren impedir o modificar la seua realització. S'anunciarà en este enllaç la data de cada adjudicació.

Abans de les 14 hores del dia anterior a aquell en què es realitze l'adjudicació, es faran públiques les relacions de llocs per cos i especialitat i es faran constar les característiques dels dits llocs.

Fins a les 02.00 hores (a.m.) del dia en què es realitze l'adjudicació, el sistema telemàtic estarà obert perquè puguen modificar les sol·licituds. A eixa hora es tancarà el sistema i es procedirà a adjudicar en funció de les instàncies confirmades d'acord amb els criteris següents:                               

  • Les vacants i substitucions que s'oferisquen són de petició voluntària però d'acceptació obligatòria si han sigut sol·licitades.
    Només s'adjudicaran d'ofici aquells llocs vacants o de substitució que d'acord amb la Resolució de 23 de gener de 2018 de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, són de cobertura obligatòria i no hagen sigut sol·licitats de manera voluntària per cap participant, per tant primer s'atendran les sol·licituds voluntàries (llistat de fins a 300 preferències) de tots els participants convocats. Si al finalitzar el procediment quedaren llocs lliures s'adjudicaran en orde invers de la respectiva borsa al participant atenent a la seua preferència provincial.                                   
  • Es consideraran places de provisió voluntària absoluta, les itinerants, els temps parcials i reduccions de jornada, per tant, este tipus de llocs s'adjudicaran en atenció a les peticions voluntàries dels participants, mai d'ofici.                                 

Els destins són irrenunciables.     

Aquells que iniciat el curs s'incorporen a les borses de treball per haver participat en els procediments de provisió (borses extraordinàries de treball), hauran de presentar una sol·licitud telemàtica de participació en el termini que indique la convocatòria. En el cas d'adquirir una nova especialitat, podran accedir a la seua sol·licitud per a realitzar les modificacions que consideren.