El Proyecto Lingüístico de Centro

El Proyecto Lingüístico de Centro

Aplicación del artículo 108 de la Ley 7/2023 correspondiente a mantener o modificar el PLC de los centros situados en términos municipales de predominio lingüístico castellano

- Instrucciones de la Secretaría Autonómica de Educación respecto a los PLC para los centros educativos situados en los términos municipales de predominio lingüístico castellano para dar cumplimiento al art. 108 de la Ley 7/2023, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

 

ANEXOS

 

 Adaptació del PLC a la LOMLOE en la PGA del curs 2023-24

 

EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

El Projecte lingüístic de centre, tal com queda definit en l'Article 13 de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, és l'instrument mitjançant el qual cada centre educatiu articula i concreta l'aplicació del Programa d'educació plurilingüe i intercultural d'acord amb les característiques del centre educatiu i de l'alumnat.

Elaboració, modificació i avaluació del Projecte lingüístic de centre (PLC). Curs 2021-2022

Centres d'educación infantil i primària

Model d'acta:

Centres d'educació secundària, formació professional i formació de persones adultes

Els centres que desitgen realitzar modificacions poden consultar el seu assessor o la seua assessora del Servei d'Educació Plurilingüe.  

Centres d'educació secundària, formació professional i formació de persones adultes.

Aquests centres han d'elaborar el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) durant el curs 2020-2021 per a la implantació del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural a partir del curs 2021-2022.

 

Resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2020-2021.

1.2.5. El projecte lingüístic de centre

4. L'elaboració i aprovació del PLC ha de seguir el procediment que s'indica en l'article 16 de la Llei 4/2018. Els centres educatius han de presentar la proposta del projecte lingüístic fins al 28 de febrer de 2021 per a l'autorització per part de la conselleria competent en matèria d'educació. Aquells centres que ja havien iniciat el procés durant el curs 2019-2020 el reprendran en el punt en què s'havien quedat.

Per a l'elaboració del PLC es poden consultar aquests documents de suport:

  • Informació institucional: 

Sessions informatives COCOPE PEPLI-PLC

Informació institucional PEPLI-PLC centres ESO-BAT-FP

Informació institucional PEPLI-PLC centres integrats de FP

Sessions informatives COCOPE PEPLI-PLC FPA

Informació institucional PEPLI-PLC centres d'FPA

 

  • Guia i preguntes freqüents sobre l'aplicació del PEPLI i elaboració del PLC: 

 

Què és el PLC? Què és el PEPLI? (presentació ppoint.)

Publicacions de suport a l'elaboració del PLC (presentació ppoint.)

Videotutorial part 1. Inici del PLC fins a objectius

Videotutorial part 2: Cronograma

Videotutorial part 3: Els altres apartats del PLC

Tutorial per a l'elaboració del PLC en ITACA3

Tutorial per a l'elaboració del PLC d'FPA en ITACA3

GUIA per a l'elaboració del PLC 

Preguntes bàsiques sobre l'aplicació del PEPLI i l'elaboració del PLC

 

  • Documents de suport  per a l'elaboració dels apartats del PLC:

Enfocaments metodològics TIL-TILC

Mesures de suport al PLC

Metodologia de llengües vehiculars al PLC

Mesures organitzatives del PLC

Pla de Normalització Lingüística

Dues propostes de normalització lingüística en centres educatius

Nouvinguts. Infografia sobre protocol d'acollida

 

  • Model d'anàlisi de context: 

Model per a l'anàlisi del context intern (competència lingüística del professorat)

 

  • Models d'acta: 

Model d'acta per a centres públics

Model d'acta per a centres privats concertats sostinguts amb fons públics

Model d'acta per a centres públics integrats d'FP

Model d'acta per a centres privats concertats d'FP

Model d'acta per a centres d'FPA

 

  • Recursos: 

Recursos didàctics: Plurilingüisme en centres d'ESO, FP i FPA: tasques programades de suport a l'elaboració del PLC

Un nou model lingüístic educatiu per a l'educació plurilingüe i intercultural del sistema educatiu valencià. Informe de la Unitat per a l'educació multilingüe (universitats valencianes)

 

Projecte d'intercanvi d'experiències educatives (Rapsodes, 2021)

 

Publicació Paraules i fets. Nouvinguts (nivell bàsic A1/A2) (presentació vídeo) (publicació disponible en menú Recursos > publicacions)

 

Els centres que desitgen informació i assessorament sobre l'elaboració del Projecte Lingüístic de Centre (PLC) i del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural, han de posar-se en contacte amb les assessores i assessors tècnics docents en matèria de plurilingüisme d'aquest servei o a través del correu pepli_plc@gva.es.

 

 

Centres d'educació infantil i primària.

Sessió informativa a directives (18 de gener de 2022) sobre l'avaluació del Projecte lingüístic de centre (PLC)

- Videoconferència disponible: https://youtu.be/6qkZ3yjGTno 

 

Aquests centres educatius han elaborat (al 2018) el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) per a les etapes d'infantil i primària, d'acord amb el que s'indica en aquesta llei, a través de la plataforma telemàtica que la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat a la disposició dels centres. 

Per a l'elaboració o modificació del PLC, en el moment en què s'indique aquesta possibilitat, es pot consultar aquests documents de suport:

 

Accés al tràmit:

Seleccioneu "Centres educatius" - "Centres educatius (sense distinció de titularitat)" - Proposta de Projecte Lingüístic de Centre 2018

Cal accedir amb les vostres claus. La manera més habitual és com a usuari d'Ítaca.