Visualització de contingut web

Assessoria d'Educació Plurilingüe

D'acord amb el que disposa el Decret 186/2017, l'Assessoria d'Educació Plurilingüe dependrà, orgànicament i funcionalment, del servei competent en matèria d'educació plurilingüe, dins de l'Administració educativa. Les seues funcions seran les següents:

a) Informar les famílies i la comunitat educativa sobre les característiques, avantatges i exigències de l'educació plurilingüe i intercultural, i sobre la necessitat i vies de participació de les famílies en la concreció, aplicació i seguiment dels projectes lingüístics de centre.

b) Assessorar els centres i proporcionar-los tot el suport tècnic necessari en l'elaboració, aplicació i seguiment dels projectes lingüístics.

c) Planificar i dur a terme activitats d'assessorament metodològic, sobretot en els centres, pel que fa a l'ensenyament de llengües i, especialment, als enfocaments plurilingües.

d) Proposar i dur a terme activitats d'innovació en l'ensenyament de llengües i en la planificació, aplicació i seguiment de programes plurilingües i interculturals.

e) Col·laborar amb la Inspecció d'Educació en el seguiment dels projectes lingüístics de centre.

f) Donar a conéixer les particularitats i característiques pròpies del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural.

g) Elaborar material de suport per al correcte desenvolupament del programa d'educació plurilingüe i presentar-lo al professorat.

h) Detectar necessitats de materials curriculars i de suport per a la correcta aplicació dels Projectes Lingüístic de Centre i per la difusió del Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural.

 

Segons l'etapa educativa, podeu consultar qui és el/la vostre/a assessor/a de referència en els apartats següents.

Visualització de contingut web

Infantil i Primària

Visualització de contingut web